+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Socio-cultural changes as the context of educational activities of the modern teacher

Zmiany społeczno-kulturowe jako kontekst działań edukacyjnych nauczyciela

 

DOI: 10.34866/6a30-4s45

Katarzyna Pardej
ORCID: 0000-0002-7111-7834

 

 

Słowa kluczowe: emancypacja, tożsamość, społeczeństwo informacyjne, czas i przestrzeń, praca, relacje interpersonalne, edukacja.

Key words: emancipation, identity, information society, time and space, work, interpersonal relations, education.

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie zmian społeczno-kulturowych oddziałujących na edukację. Na podstawie analizy literatury rodzimej i zagranicznej przybliżono zagadnienia emancypacji, modelu cywilizacji, tożsamości jednostki, czasu i przestrzeni oraz pracy i relacji interpersonalnych. Mają one znaczenie na działania edukacyjne zmierzające do kształtowania ucznia gotowego do funkcjonowania w nieustannie zmieniającej się rzeczywistości. Następstwa zmian społeczno-kulturowych sprawiły, że uczeń w szkole powinien mieć możliwość kształtowania własnej tożsamości oraz kształtowania poczucia tożsamości obywatelskiej, być akceptowany, mieć możliwość uzewnętrzniania własnych wartości, poszukiwania i odkrywania własnej odrębności. W trakcie edukacji powinien być przygotowywany do pokonywania narzucanych ograniczeń, podejmowania walki ulepszania rzeczywistości, w której przyszło mu żyć. Wszystko to wymaga od niego nieustannej aktywności, uczenia się przez całe życie i świadomej pracy nad samym sobą.

Abstract: The purpose of the article is to show the socio-cultural changes affecting education. Based on the analysis of domestic and foreign literature, the issues of emancipation, the model of civilization, the identity of the individual, time and space, as well as work and interpersonal relations are shown. They are relevant to educational activities aimed at shaping a student ready to function in a constantly changing reality. The repercussions of socio-cultural changes make it necessary for students to be able to form their own identity and to develop a sense of civic identity, to be accepted, to have the opportunity to externalize their own values, to seek and discover their own individuality. In the course of education, a student should be prepared to overcome imposed limitations, and eventually improve the reality in which he has come to live. All this requires constant activity, lifelong learning and conscious self-improvement.

.