+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Catholic social science and the religiosity of seniors during the Covid -19 pandemic

Katolicka nauka społeczna a religijność seniorów w czasie pandemii Covid-19

 

DOI: 10.34866/2vws-2e53

Bolesław Karcz ORCID: 0000-0002-8521-9823

Słowa kluczowe: Covid-19, starość, choroba, pomoc Kościoła katolickiego, zasady życia społecznego

Key words: Covid-19, old age, illness, help from the Catholic Church, principles of social life

Streszczenie: Kościół zwracał się z pomocą duchową i materialną do biednych, zagubionych osób w podeszłym wieku od początku swojego istnienia. Wyrażało się to z jednej strony w przeżywaniu swej wiary, podejmując praktyki religijne, a z drugiej strony jest to wypływająca z wiary w Boga troska o różne grupy społeczne, także o seniorów, dla których organizowano możliwości zaangażowania się społecznego. Budowano również instytucjonalne formy zewnętrzne takie jak lazarety. Artykuł ma charakter analizy wstępnej tego tematu, gdyż wciąż borykamy się z pandemią wirusa. Niemniej jednak różne działania zostały podjęte przez Kościół, opierając się na katolickiej nauce społecznej, i są one przedstawione w tym artykule.

Abstract: The Church has been seeking spiritual and material help for the poor, the lost and the elderly from the very beginning of its existence. It has been expressed, on the one hand, in living one's faith by taking up religious practices, and on the other hand, it has been a concern for various social groups, including seniors, for whom social engagement opportunities were organized. Institutional external forms such as Lazarets have also been built. The article is a preliminary analysis of this topic, as we are still struggling with the virus pandemic. Nevertheless, various actions have been taken by the Church based on Catholic social teaching, and these are set out in this article.