+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The industrial revolution and its impact on IT labor market

Rewolucja przemysłowa i jej wpływ na rynek pracy IT

 

DOI: 10.34866/r639-jy27

Beata Kuźmińska-Sołśnia ORCID: 0000-0002-9715-932X

Słowa kluczowe: Przemysł 4.0, rynek pracy, branża IT, kwalifikacje informatyczne, kompetencje miękkie

Key words:  Industry 4.0, labor market, IT industry, IT qualifications, soft skills

Streszczenie: W artykule zwrócono uwagę na aktualne zmiany technologiczne oraz proces cyfryzacji i automatyzacji, który w dużym stopniu przyspieszyła pandemia COVID-19. Przedstawiono także wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród pracodawców sektora IT regionu radomskiego potwierdzające zapotrzebowanie na pracowników różnych specjalizacji IT oraz ich kompetencje miękkie. Wysokie kwalifikacje informatyczne i zdolności interpersonalne stanowią obecnie świetny start w zawodową przyszłość.

Abstract: The article highlights the current technological changes as well as the digitization and automation process, which was significantly accelerated by the COVID-19 pandemic. It also presents the results of a survey conducted among employers in the IT sector in Radom region which confirmed the demand for employees of various IT specializations and well developed soft skills. High IT qualifications and interpersonal skills ensure a great start into the professional future.