+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The importance of informal educational activities in shaping the desired behavior of tourists in areas of national parks – a case study

Znaczenie nieformalnych działań edukacyjnych w kształtowaniu pożądanych zachowań turystów na obszarach parków narodowych – studium przypadku

 

DOI: 10.34866/4gpz-hm31

Paweł Religa ORCID: 0000-0003-1603-6000
Sylwia Adach ORCID: 0000-0003-4454-2808

Słowa kluczowe: parki narodowe, świadomość ekologiczna, zrównoważony rozwój, odpady, edukacja ekologiczna

Key words: national parks, ecological awareness, sustainable development, waste, ecological education

Streszczenie: Park narodowy to z jednej strony najcenniejsze dobro przyrodnicze objęte najwyższą formą ochrony, z drugiej zaś dobro publiczne, które jako takie musi pozostać dostępne. Stąd obecność człowieka w parkach narodowych. Konsekwencją tej obecności jest między innymi zaśmiecenie tych obszarów, które występuje często pomimo tego, że zasady udostępniania parków narodowych są ściśle określone i kontrolowane. Jako czynnik, który jest w stanie spowodować istotną i trwałą zmianę niepożądanych zachowań prowadzących do zaśmiecania parków narodowych, wskazano wysoki poziom świadomości ekologicznej turystów. Zwrócono uwagę na duże znaczenie w kształtowaniu tej świadomości wszelkich nieformalnych działań edukacyjnych realizowanych przez parki narodowe.

Abstract: A national park is, on the one hand, the most valuable natural property under the highest form of protection, and on the other, a public good that must remain available as such. Hence the presence of man in national parks. The consequence of this presence is, inter alia, littering these areas, which often occurs despite the fact that the rules for making national parks available are strictly defined and controlled. A high level of ecological awareness of tourists was indicated as a factor that can cause a significant and permanent change in undesirable behavior leading to littering in national parks. The attention was paid to the great importance in shaping this awareness of all informal educational activities carried out by national parks.