+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

New challenges for social workers employed in the Social Services Center

Nowe wyzwania dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach Centrum Usług Społecznych

 

DOI: 10.34866/bzs2-ym20

Ewelina Zdebska ORCID: 0000-0003-1698-6663

Słowa kluczowe: pracownik socjalny, usługi społeczne, centrum usług społecznych, korzyści i wyzwania

Key words: social worker, social services, social service center, benefits and challenges

Streszczenie: To krótkie opracowanie jest jedynie sygnałem korzyści i wyzwań, jakie stoją przed pracownikiem socjalnym zatrudnionym w ramach Centrum Usług Społecznych. Wskazuje na obszary, w których pracownik socjalny ma możliwość rozwoju i poszerzania horyzontów swojego działania. Ukazuje role, w które w nowej przestrzeni polityki społecznej wciela się pracownik socjalny. Obserwacja i badania pozwolą na weryfikację korzyści i wyzwań pod kątem rzeczywistych funkcji CUS, a tym samym pracownika socjalnego w CUS.

Abstract: This short study is only a signal of the benefits and challenges faced by a social worker employed in the Social Services Center. It indicates the areas in which the social worker has the opportunity to develop and broaden his horizons. It shows the possible roles of a social worker in the new space of social policy. Observation and research will allow the benefits and challenges to be verified in terms of the actual functions of the SSC, and thus the social worker at the SSC.