+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The Polonia teacher of early education

Justyna MODRZEJEWSKA, Jolanta WALASZEK-LATACZ

Nauczyciel polonijnej edukacji dzieci młodszych

Słowa kluczowe: nauczyciel polonijny, kompetencje, wiedza, umiejętności nauczyciela, polo-nijna edukacja wczesnoszkolna, potrzeby zawodowe nauczyciela polonijnego, edukacyjne środowisko polonijne, diagnoza pedagogiczna.

Key words: Polonia teacher, competences, knowledge, teaching skills, Polonia early educa-tion, Polonia teacher’s occupational needs, Polonia educational environment, pedagogical diagnosis.

Streszczenie: Wyjazdy młodych ludzi z naszego kraju do państw UE są elementem stałym naszej rzeczywistości. Nauczyciel polonijny za granicą jest łącznikiem pomiędzy dużą rzeszą młodych ludzi, zwłaszcza dzieci a Polską. Problem braku nauczycieli chcących uczyć dzieci polskie za granicami naszego kraju rodzi pytania dotyczące wiedzy, kompetencji i umiejętności takiego nauczyciela, ale także specyficznych warunków środowiskowo-kulturowych w krajach, w których funkcjonuje zawodowo nauczyciel polonijny, a także pytania na temat czynników, które umożliwiłyby mu skuteczne nauczanie dzieci w innych niż polskie warunkach. Te i podobne pytania w zakresie socjologiczno-pedagogicznym stoją u podstaw badań podstawo-wych dotyczących działań i środowiska funkcjonowania nauczyciela polonijnego, stąd w pla-nie badawczym przewidzianym na trzy lata ujęto po trzy wyjazdy w roku szkolnym do państw UE. Konstrukcja modelu nauczyciela transferowego może posłużyć do tworzenia tak potrzeb-nego obecnie kierunku akademickiego, a przede wszystkim wzbogaci wiedzę pedeutologiczną o teoretyczną konstrukcję nowej nauczycielskiej specjalności nauczyciela transferowego.