+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The implementation of the Lean concept from the perspective of employees of a service company

Wdrożenie koncepcji Lean z perspektywy pracowników przedsiębiorstwa usługowego

DOI: 10.34866/rn0p-kt24

Marcin Grobelak
ORCID: 0000-0003-0850-4388

Słowa kluczowe: lean, szczupłe zarządzanie, marnotrawstwo, nowoczesne usługi, kaizen.

Key words: lean, lean management, waste, modern services, kaizen.

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem koncepcji Lean z perspektywy pracowników jednego z przedsiębiorstw sektora nowoczesnych usług biznesowych w województwie śląskim. Niniejszy tekst ma charakter praktyczny, gdyż jako metodę badawczą wykorzystano wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www (CAWI). Badanie dotyczyło oceny wdrożenia i stosowania koncepcji Lean przez pracowników operacyjnych analizowanego przedsiębiorstwa. Zakładane rezultaty z wdrożenia szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwie często omawiane są jedynie na poziomie zarządu organizacji. Zdarzają się sytuacje, gdy pomijane jest zdanie pracowników w tym obszarze, co mimo ogólnie dobrych wyników w statystykach może prowadzić do frustracji i niezadowolenia pracowników.

Abstract: The aim of the article is to present the most important problems related to the application of the Lean concept from the perspective of employees of one of the enterprises in the business services sector in the Silesia Region. This article is of a practical nature, as a computer- -assisted website interview (CAWI) was used as the research method. The study concerned the assessment of the implementation and application of the Lean concept by operational employees of the analyzed enterprise. The assumed results from the implementation of lean management in the enterprise are often discussed only at the level of the management board of the organization. There are situations when the opinion of employees in this area is ignored, which, despite generally good results in the statistics, may lead to frustration and dissatisfaction of employees.