+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Attitudes of students towards remote education - research report

Postawy studentów wobec edukacji zdalnej – doniesienie z badań

DOI: 10.34866/snjh-1514

Agnieszka Franczyk
ORCID: 0000-0001-7240-3018

Anna Rajche
ORCID: 0000-0002-9354-1927

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, nauka online, studenci, edukacja zdalna, pandemia COVID-19.

Key words: higher education, online learning, students, remote education, COVID-19 pandemic.

Streszczenie: Głównym celem prezentowanych badań było poszerzenie wiedzy na temat tego, jaką postawę mają studenci wobec edukacji online, która stała się koniecznością z powodu pandemii COVID-19. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego. W celu zebrania materiału badawczego wykorzystano kwestionariusz ankiety własnego autorstwa w wersji online. Badaniami objęto 350 studentów z trzech uczelni miasta Opola. Analiza wypowiedzi respondentów (N = 232) pozwoliła na konstatację, że niemal taki sam procent badanych prezentował postawę pozytywną wobec edukacji zdalnej (37%), co negatywną (34,1%) i to niezależnie od trybu studiowania (stacjonarnie vs niestacjonarnie). Pozostali przyjęli postawę umiarkowaną (28,9%) dostrzegając zarówno jej wady, jak i zalety. Ankietowani najczęściej wskazywali na takie walory edukacji zdalnej, jak: oszczędność czasu, zmniejszenie kosztów związanych z zakwaterowaniem i dojeżdżaniem na uczelnię, większą łatwość w godzeniu studiów z pracą. Jednak blisko połowa z 350 studentów zadeklarowała, że była bardziej zaangażowana i zmotywowana do nauki podczas zajęć stacjonarnych niż w trakcie zajęć online. Aczkolwiek co trzeci badany nie dostrzegł różnic w tym zakresie, co może świadczyć o skutecznym przystosowaniu się do nowych warunków edukacyjnych.

Abstract: The main objective of the presented research was to increase knowledge about the attitudes of students towards online education, which became a necessity due to the COVID-19 pandemic. A diagnostic survey method was applied. To collect research material, a self-designed online questionnaire survey was used. The study involved 350 students from three universities in the city of Opole. Analysis of the respondents’ statements (N = 232) allowed the conclusion that almost the same percentage of respondents had a positive attitude towards remote education (37%) as those with a negative attitude (34.1%), regardless of the mode of study (full-time vs. part-time). The remaining participants adopted a moderate attitude (28.9%), recognizing both its advantages and disadvantages. The surveyed students most frequently mentioned the following advantages of remote education: time-saving, reduced costs associated with accommodation and commuting to the university, and greater flexibility in balancing studies with work. However, nearly half of the 350 students declared that they were more engaged and motivated to learn during in-person classes than during online sessions. Nevertheless, one-third of the respondents did not perceive any differences in this regard, which may indicate their effective adaptation to the new educational conditions