+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Circular Economy in adult education, based on the example of science, engineering and economy students

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym w kształceniu osób dorosłych na przykładzie studentów studiów przyrodniczych, inżynieryjnych i ekonomicznych

DOI: 10.34866/m7d5-x304

Monika Ciszewska
ORCID: 0000-0001-6394-0719

Olga Surma
ORCID: 0000-0002-3322-2473

Agnieszka Węgrzyn
ORCID: 0000-0002-9835-9825

wona Maciejowska
ORCID: 0000-0001-6566-7103

Marcin Molenda
ORCID: 0000-0001-6566-7103

Słowa kluczowe: Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, GOZ, kształcenie studentów, metody kształcenia.

Key words: Circular Economy, CE, CE-knowledge, university education, teaching and learning methods

Streszczenie: : Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ) jest modelem gospodarczym, dzięki któremu możemy rozwijać zarówno dobrobyt państwa, jak i obywateli przy użyciu przyjaznych środowisku działań. Stosowane rozwiązania pozwalają na produkcję materiałów z odpadów poprodukcyjnych bądź zużytych produktów, ograniczenie zużycia surowców i energii oraz większą kontrolę nad łańcuchami dostaw. W niniejszym artykule przedstawiono modele i pojęcia związane z GOZ. Starano odpowiedzieć się na pytania: skąd i w jakim zakresie dorośli mogą czerpać wiedzę na temat GOZ. Jest ona kluczowa, żeby wprowadzić tego typu rozwiązania w życiu codziennym obywateli naszego kraju. Ponieważ w polskim piśmiennictwie nie znaleziono artykułów dydaktycznych, z których można byłoby się dowiedzieć o możliwościach, metodach i formach kształcenia osób dorosłych w zakresie GOZ w Polsce, dlatego autorzy tej publikacji postanowili przedstawić przegląd istniejących podejść do ww. tematu oraz własne propozycje w tym zakresie.

Abstract: Circular Economy (CE) is an economic model, that allows for development of a country’s economy by using environmentally friendly practices. The implemented solutions allow for the production of materials from post-production or post-consumer waste, reducing the consumption of raw materials and energy, providing greater control over supply chains. This article presents models and concepts related to CE. It aims to address questions about where and to what extent adults can acquire knowledge about the Circular Economy. This knowledge is crucial for implementing such solutions in the daily lives of citizens in our country. No articles were found providing information about educational opportunities for adults in the field of the Circular Economy in Poland. Therefore, the authors of this publication have made a decision to present an overview of existing approaches to the aforementioned subject, as well, as their own suggestions regarding the matter.