+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Popularisation of non-custodial penalties for inmates 60+. Reference to fragments of own research results

Upowszechnienie kar nieizolacyjnych dla osadzonych 60+. Odniesienie do fragmentów wyników badań własnych

 

DOI: 10.34866/kyft-2k95

Katarzyna Gucwa-Porębska
ORCID: 0000-0003-0040-4526

 

Słowa kluczowe: system dozoru elektronicznego, osadzeni, pomoc postpenitencjarna, wsparcie.

Key words: Electronic supervision system, Inmates, Post-penitentiary assistance, Support

Streszczenie: Odnosząc się do ewolucji poszczególnych systemów, wyraźnie można zauważyć, że wraz z postępem i rozwojem cywilizacyjnym akcentuje się istotę oddziaływań probacyjnych w procesie reintegracji. Wraz z rozwojem i upowszechnieniem kar nieizolacyjnych coraz częściej dochodzi do profesjonalizacji działań w obszarze stosowania tychże kar. Jedną z form kar nieizolacyjnych jest m.in. system dozoru elektronicznego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie głównych założeń SDE i ich zastosowanie w pracy z osadzonymi 60+. Przedstawione zostaną formy wsparcia realizowane w ramach dozoru elektronicznego i opinie na temat odbywania kary w SDE w świetle doświadczeń respondentów

Abstract: Referring to the evolution of individual systems, it can be clearly noticed that along with the progress and development of civilization, the essence of probation interactions in the reintegration process is emphasized. Along with the development and dissemination of noncustodial penalties, the professionalization of activities in the area of the application of such penalties is more frequent. One of the forms of non-custodial penalties is electronic supervision system. The aim of this article is to present the main assumptions of ESS and its application in working with inmates 60+. The forms of support provided under electronic supervision and opinions on serving a sentence in ESS will be presented.