+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Aspirations and expectations towards studying of students and listeners of the University of the Third Age and the attitude of „to have” and „to be”

Aspiracje i oczekiwania wobec studiowania studentów i słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku a postawa „mieć” i „być”

DOI: 10.34866/59bz-qw36

Monika Czerw
ORCID: 0000-0003-1892-6541

Elena Karpuszenko
ORCID: 0000-0001-7200-5626

Daniel Kukla
ORCID: 0000-0003-1907-0933

Słowa kluczowe: aspiracje, oczekiwania, postawa „mieć” i „być”, studenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Key words: aspiracje, oczekiwania, postawa „mieć” i „być”, studenci, słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Streszczenie: Idea edukacji w ciągu całego życia jest dość powszechnie propagowana w naszym społeczeństwie, między innymi realizowana jest przez dorosłych obywateli. Dlatego przedmiotem badań uczyniono aspiracje edukacyjne i osobiste osób dorosłych oraz ich oczekiwania wobec studiowania. W badaniach wzięli udział studenci. Jednak nie byli to studenci rozpoczynający naukę zaraz po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej, tylko osoby, które podjęły się studiowania już w trakcie pracy zawodowej – przyszli na studia niestacjonarne czy podyplomowe. Drugą grupę stanowili słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W badaniu dodatkowo uwzględniono motywy studiowania i towarzyszącą temu postawę „mieć” albo „być”. Założono bowiem, że im więcej aspiracji osobistych i edukacyjnych jest zaspokajanych podczas studiowania, tym częściej badani będą prezentować postawę „być”.

Abstract: The idea of lifelong education is quite widely promoted in our society, among other things pursued by adult citizens. Therefore, the educational and personal aspirations of adults and their expectations of studying were the subject of the study. Students took part in the research. However, they were not students starting their studies immediately after graduating from secondary school, but persons who undertook their studies already during their professional career – they came to study as part-time or postgraduate students. The second group was made up of students of the University of the Third Age. The study additionally took into account the motives for studying and the accompanying “to have” or “to be” attitude. This is because it was assumed that the more personal and educational aspirations are satisfied while studying, the more often the respondents will present a “to be” attitude.