+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

State and prospects of digital transformation of education and science of Ukraine in the strategic partnership with the EU countries

Stan i perspektywy edukacji i nauki w Ukrainie w strategicznym partnerstwie z krajami UE w kontekście transformacji cyfrowej

DOI: 10.34866/xz18-9809

Tetiana Konrad
ORCID: 0000-0001-6283-1967

Victoriia Volkogon
ORCID: 0000-0002-6813-5724

Henryk Noga
ORCID: 0000-0001-7073-3443

Agnieszka Gajewska
ORCID: 0000-0002-4620-0222

Grzegorz Godawa
ORCID: 0000-0002-2283-3965

Słowa kluczowe: cyfryzacja, transformacja cyfrowa, technologie komputerowe, edukacja, nauka, kompetencje cyfrowe.

Key words: digitization, digital transformation, computer technologies, education, science, digital competence

Streszczenie: W artykule dokonano analizy obecnego stanu i perspektyw cyfrowej transformacji edukacji i nauki na Ukrainie w ramach strategicznego partnerstwa z Unią Europejską. Scharakteryzowano podstawowe zasady transformacji cyfrowej. Przedstawiono informacje na temat zobowiązań Ukrainy w dziedzinie nauki i technologii, a także edukacji, szkoleń i młodzieży na rzecz realizacji strategicznych partnerstw sektorowych w ramach Układu o stowarzyszeniu UE- -Ukraina. Ukazano fazę realizacji Porozumienia w tych obszarach. Uwzględniono główne inicjatywy państwowe i projekty międzynarodowe w ramach cyfryzacji szkolnictwa wyższego, zawodowego oraz nauki Ukrainy, a także systemy oprogramowania i sprzętu komputerowego oraz systemy zautomatyzowane, których funkcjonalność zapewnia realizację inicjatyw cyfrowych. Ponadto określono perspektywy cyfrowej transformacji edukacji i nauki na Ukrainie dla realizacji strategicznego partnerstwa z krajami UE.

Abstract: The article analyzes the current state and prospects of digital transformation of education and science in Ukraine within the strategic partnership with the European Union. The basic principles of digital transformation have been characterized. Information is provided on Ukraine’s commitments in science and technology, as well as education, training and youth, for the implementations on strategic sectoral partnerships under the EU-Ukraine Association Agreement. The progress of implementation of the Agreement in these areas is analyzed. The main state initiatives and international projects within the framework of digitalization of higher, professional higher and vocational education and science in Ukraine, as well as software and hardware systems and automated systems whose functionality ensures the implementation of digitalization initiatives are considered. Furthermore, prospects for the digital transformation of education and science in Ukraine for the implementation of strategic partnership with EU countries are determined.