+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Organization and management of foreign mobility in an international perspective

Organizacja i zarządzanie mobilnością zagraniczną w perspektywie międzynarodowej

DOI: 10.34866/6rec-6v88

Katarzyna Białożyt-Wielonek
ORCID: 0000-0001-7047-5763

Krzysztof Gurba
ORCID: 0000-0003-0144-7886

Słowa kluczowe: mobilność zawodowa, staże długoterminowe, kompetencje przyszłości, zarządzanie, rozwój, praca.

Key words: occupational mobility, long-term internships, competencies of the future, management, development, work

Streszczenie: Długoterminowe staże zawodowe mogą stanowić istotny komponent rozwoju pracownika oraz firm. Poprzez zaangażowanie w międzynarodową mobilność możliwym staje się pozyskiwanie umiejętności i kompetencji przyszłości, które w globalnym świecie nabierają szczególnego znaczenia. Pomimo iż pozytywny aspekt wyjazdów zagranicznych pracowników jest znany, to jak wynika z europejskich raportów, nadal utrzymuje się na niskim poziomie. W prezentowanym artykule autorzy dokonali analizy poziomu mobilności zagranicznej w wybranych państwach Europy, a następnie zaprezentowali wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu MOB4APP – Strengthening VET professionals for promoting cross-border mobility in apprenticeships. W dokonanej analizie obok korzyści związanych z udziałem pracownika w długoterminowym stażu zawodowym znalazł się także opis barier, wśród których dominują te o charakterze organizacyjnym i zarządczym. Celem jest opis czynników, które warunkują niską skalę mobilności zawodowej oraz ukazanie roli trenerów VET2 w niwelowaniu pojawiających się przeszkód

Abstract: Long-term work placements can be an important component of employee and company development. By engaging in international mobility, it becomes possible to acquire the skills and competencies of the future, which are becoming particularly important in a global world. Although the positive aspect of workers’ international travel is well-known, the low scale of mobility still persists, according to European reports. In the presented article, the authors analyzed the level of foreign mobility in selected European countries and then presented the results of research carried out under the project MOB4APP – Strengthening VET professionals for promoting cross-border mobility in apprenticeships. In the analysis made, in addition to the benefits associated with the participation of an employee in a long-term apprenticeship, there was also a description of the barriers, among which dominate those of an organizational and managerial nature. The aim is to describe the factors that determine the low scale of occupational mobility and show the role of VET trainers, in bridging the obstacles that arise.