+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Declared and Actual Musical Competences of Future Teachers of Pre-school and Early Childhood Education in Poland

Declared and Actual Musical Competences of Future Teachers of Pre-school and Early Childhood Education in Poland

DOI: 10.34866/y9pe-qv45

Joanna Szczyrba-Poroszewska
ORCID: 0000-0003-1740-2113

Agnieszka Lasota
ORCID: 0000-0001-6128-7859

Słowa kluczowe: komptencje rzeczywiste, kompetencje deklarowane, przyszli nauczyciele, kompetencja muzyczna, samoocena kompetencji muzycznej.

Key words: actual competencies, declared competencies, future teachers, musical competence, self-assessment of musical competence.

Streszczenie: Cel. W większości przypadków procedurę badawczą i wykrywania można podzielić na dwie ścieżki. Pierwsza z nich to badania ankietowe dotyczące samooceny lub deklarowanych kompetencji muzycznych. Druga polega na przeprowadzeniu testu badawczego na temat rzeczywistych kompetencji muzycznych. Niniejszy projekt łączy te dwie ścieżki i podejmuje próbę uzupełnienia i eksploracji obszaru dotyczącego problemu deklarowanych i rzeczywistych kompetencji muzycznych przyszłych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. Metoda. W badaniu wzięło udział 91 studentek pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczęszczających do jednego z polskich uniwersytetów. Do oceny deklarowanych kompetencji muzycznych wykorzystano autorskie narzędzie sondażu diagnostycznego oceniające przygotowanie studentek do przedszkolnych i wczesnoszkolnych zajęć muzycznych. Badacze skonstruowali autorski test kompetencji muzycznych w celu oceny rzeczywistych kompetencji muzycznych. Wyniki. Stwierdzono istnienie pozytywnego związku między rzeczywistym poziomem kompetencji muzycznych przyszłych nauczycieli a poziomem ich samooceny kompetencji muzycznych. Wyniki wykazały, że 55% przyszłych nauczycieli oceniło siebie nieadekwatnie. Rezultat ten sugeruje wprowadzenie dodatkowych szkoleń wspierających rozwój deklarowanych przez nauczycieli kompetencji muzycznych. Ponadto testy praktyczne dotyczące kompetencji muzycznych uczniów są ważniejsze niż ich deklarowane umiejętności oparte na samoocenie.

Abstract: The procedure for researching and detecting musical competencies most often involves two paths. The first is survey research on self-assessment or declared musical competencies. The second is a test study of actual musical competencies. The present research combines the two paths and attempts to supplement and explore the area concerning the problem of the declared and actual musical competencies of prospective kindergarten and elementary school teachers. Method. The study involved 91 female students of preschool and early childhood pedagogy training at one of the Polish universities. The author’s original diagnostic survey tool assessing students’ preparation for preschool and early childhood music education classes was used to evaluate students’ declared musical competencies. The researchers constructed an original music competence test to assess actual musical competencies. Results. The existence of a positive relationship between the actual level of musical competencies of future teachers and the level of their self-assessed musical competence was found. The results demonstrated that 55% of prospective teachers evaluated themselves inadequately. These findings suggest introducing additional training to support the development of teachers’ declared musical competencies. Practical tests of students’ musical competencies are also more important than their self-description-based declarations.