+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Social competences of employees in Industry 4.0

Kompetencje społeczne pracowników w Przemyśle 4.0

DOI: 10.34866/zvr0-c039

Tomasz Kupidura
ORCID: 0000-0002-2543-7562
Joanna Tomczyńska
ORCID: 0000-0003-3763-7550

Słowa kluczowe: kompetencje miękkie, kompetencje pracownika, przemysł 4.0, innowacje, innowacje w przedsiębiorstwie, przedsiębiorstwo 4.0.

Key words: soft skills, employee competencies, industry 4.0, innovation, enterprise innovation, enterprise 4.0

Streszczenie: Czwarta rewolucja przemysłowa przynosi wiele wyzwań i zmian technologicznych w funkcjonowaniu firm, co ma wpływ na produkt końcowy, realizowane procesy oraz otoczenie (społeczne i kulturowe). Wyzwania Przemysłu 4.0 związane są z zaawansowaną cyfryzacją, integracją produkcji i procesów logistycznych (inteligentne fabryki). Przedsiębiorstwa realizując te zmiany często borykają się z nakładającymi się na siebie kryzysami (gospodarczy i geopolityczny). Koncentracja na zaawansowanych technologiach oraz postępująca informatyzacja produkcji wpływa na rozwój kwalifikacji u pracowników zarówno twardych (umiejętności, wiedza, kwalifikacje itp.), jak i miękkich, np.: motywacja, planowanie, kreatywność. W przemyśle 4.0 ważne są nie tylko kwalifikacje i wiedza, ale także umiejętności samozarządzania, takie jak planowanie, zarządzanie czasem, odporność na stres, kreatywność i inteligencja emocjonalna. Znalezienie pracowników o określonych cechach jest obecnie bardzo trudne zwłaszcza dla firm 4.0. Kompetentni pracownicy, którzy posiadają wiele umiejętności miękkich potrzebnych do skutecznej i wydajnej pracy, stanowią dla firmy duży potencjał w drodze do konkurencyjności i sukcesu ekonomicznego. W artykule przedstawiono analizę kompetencji społecznych pracowników pod kątem Przemysłu 4.0

Abstract: The Fourth Industrial Revolution brings many challenges and technological changes to the way companies operate, with implications for the final product, the processes implemented and the environment (social and cultural). The challenges of Industry 4.0 are related to advanced digitalisation, integration of production and logistics processes (smart factories). Companies implementing these changes are often faced with overlapping crises (economic and geopolitical). The focus on advanced technologies and the progressive computerisation of production affect the development of workers' skills, both hard (skills, knowledge, qualifications, etc.) and soft, e.g. motivation, planning, creativity. In Industry 4.0, not only qualifications and knowledge are important, but also self-management skills such as planning, time management, stress resistance, creativity and emotional intelligence. Finding employees with certain qualities is currently very difficult, especially for Industry 4.0 companies. Competent employees who possess many of the soft skills needed to work effectively and efficiently represent a great potential for a company on its way to competitiveness and economic success. The article presents an analysis of the social competences of employees in terms of Industry 4.0.