+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Ukrainian refugees in European labour markets – a year of experience. Recommendations for employment policy

Uchodźcy z Ukrainy na europejskich rynkach pracy – rok doświadczeń. Rekomendacje dla polityki zatrudnienia

 

DOI: 10.34866/fpfb-9866

Ewa Flaszyńska
ORCID: 0000-0003-1554-1400

Słowa kluczowe: cudzoziemcy, kwalifikacje, polityka zatrudnienia, rynek pracy, uchodźcy, Ukraina, zatrudnienie.

Key words:  foreigners, qualifications, employment policy, labour market, refugees, Ukraine, employment.

Streszczenie: Napływ uchodźców z Ukrainy w ostatnim roku mógł doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu bezrobocia w Polsce i Europie, jednak tak się nie stało. Państwa europejskie podjęły natychmiastowe działania w zakresie wspierania uchodźców z Ukrainy i ich integracji na rynku pracy. W Polsce, w końcu stycznia 2023 r., w urzędach pracy zarejestrowanych było 15,6 tys.1 bezrobotnych obywateli z tego kraju, którzy stanowili niewiele, bo zaledwie 1,8% ogółu bezrobotnych. W 2022 r. zalegalizowano natomiast pracę ponad 1 mln obywateli Ukrainy, co świadczy o ich dobrej integracji w polskim społeczeństwie. W artykule analizuję działania podjęte wskutek napaści Rosji na Ukrainę w pierwszym roku wojny i pokazuję, że europejska gospodarka, mimo kryzysu wywołanego wojną, wymaga ciągłego uzupełniania podaży pracy pracowników. Poruszam kwestie europejskich rynków pracy, działań służb zatrudnienia w innych państwach przyjmujących uchodźców oraz przytaczam wyniki badań przeprowadzonych w polskich i europejskich służbach zatrudnienia.

Abstract: The influx of refugees from Ukraine over the past year could have led to an uncontrolled increase in unemployment in Poland and Europe, but this did not happen. European countries took immediate measures to support Ukrainian refugees and their integration into the labour markets. In Poland, at the end of January 2023, there were 15.6 thousand unemployed citizens from this country registered in labour offices, who accounted for only 1.8 per cent of the total number of unemployed. In 2022, on the other hand, more than 1 million Ukrainian citizens were legalised for work, which indicates their good integration into Polish society. In the article, I analyse the measures taken in the wake of Russia’s attack on Ukraine and show that the European economy, despite the crisis caused by the war, requires a continuous replenishment of the labour supply of workers. I address the issues of European labour markets, the activities of employment services in other countries receiving refugees and I also cite the results of research conducted in Polish and European employment services.