+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Level of learning activity and dispositional barriers to participation in lifelong learning of older people

Poziom aktywności edukacyjnej i dyspozycyjne bariery uczestnictwa w uczeniu się przez całe życie osób starszych

 

DOI: 10.34866/1tn0-wr47

Agnieszka Konieczna
ORCID: 0000-0003-3782-8373

Monika Żak
ORCID: 0009-0004-1748-9444

Słowa kluczowe: uczenie się przez całe życie, osoby starsze, aktywne starzenie się, aktywność edukacyjna.

Key words: lifelong learning, older adults, active aging, active learning.

Streszczenie: Aktywność edukacyjna podejmowana przez seniorów jest przedmiotem szczególnego zainteresowania instruktorów i badaczy zajmujących się edukacją przez całe życie. Celem artykułu jest ukazanie, jak wielu seniorów uczestniczy w różnorodnych programach edukacyjnych i podejmuje formalne i nieformalne uczenie się. W pracy zostaną omówione również bardziej szczegółowe kwestie dotyczące tego, dlaczego ludzie starsi chcą się uczyć i co motywuje ich do kontynuowania nauki, a także jakie znaczenie faktycznie przypisują uczeniu się. Nauczyciele, instruktorzy i osoby zajmujące się potrzebami edukacyjnymi starszych osób powinni rozumieć, w jaki sposób starsi uczniowie różnią się od młodszych, zarówno w zakresie motywacji do nauki, jak i możliwości poznawczych. Potrzeba opracowania programów edukacyjnych i technik nauczania zaprojektowanych specjalnie dla starszych osób jest niezwykle pilna, ponieważ edukacja i uczenie się odgrywa ważną rolę w pomyślnym starzeniu się.

Abstract: Educational activities undertaken by seniors are of particular interest to instructors and researchers in the field of lifelong education. The purpose of the paper is to show how many seniors participate in various educational programs and undertake formal and informal learning. The paper will also address more specific questions like why seniors want to learn, what motivates them to continue learning, what importance they actually attach to learning. Teachers, instructors and those concerned with the learning needs of older people should understand how older students differ from younger ones, both in their motivation to learn and in their cognitive abilities. The need to develop educational programs and teaching techniques designed specifically for older adults is extremely urgent, as education and learning play an important role in successful aging.