+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Selected aspects of decision-making in crisis situations. A case study 

Wybrane aspekty podejmowania decyzji w sytuacjach kryzysowych. Studium przypadku

 

DOI: 10.34866/k0ey-x502

Maria Richert
ORCID: 0000-0003-2233-6923

Piotr Łebkowski
ORCID: 0000-0002-5203-4099

Joanna Kulczycka
ORCID: 0000-0002-4377-5506

Natalia Iwaszczuk
ORCID: 0000-0002-7816-115X

Słowa kluczowe: decyzje, zarządzanie, ryzyko, racjonalność, osobowość.

Key words: decisions, management, risk, rationality, personality.

Streszczenie: Artykuł stanowi studium badań nad czynnikami wpływającymi na podejmowanie decyzji w warunkach ryzyka. Ważną kompetencją zarządczą jest zdolność do podejmowania racjonalnych decyzji. W rzeczywistości decyzje są jednak podejmowane z ograniczoną racjonalnością lub z wykorzystaniem metod heurystycznych. Właściwe decyzje są podstawowym czynnikiem wpływającym na stan firmy i warunkującym jej rozwój. Na podejmowane decyzje wpływa osobowość decydenta, jego doświadczenie oraz emocje. Jednakże w życiu zawodowym decyzje są także uzależnione od formalno-prawnych rozporządzeń i przepisów oraz przyjętych w firmie zasad i metodyki. Konfrontując się ze sposobami podejmowania decyzji w warunkach życia zawodowego oraz osobistego można wnioskować o tendencjach, którymi kierują decydenci, a także niektórych cechach ich osobowości. W przedstawionej pracy przeprowadzono obszerną analizę literatury dotyczącej zrządzania i wpływu osobowości na podejmowane decyzje. W części badawczej przeprowadzono ankietyzację wybranej grupy osób, a uzyskane wyniki poddano porównawczej analizie w odniesieniu do płci respondentów. Rezultaty badań wykazały większą tendencję do podejmowania ryzyka przez mężczyzn. Kobiety lepiej oceniały skutki podejmowanych przez siebie decyzji. Zarówno kobiety jak i mężczyźni ostrożnie szacowali ryzyko w decyzjach zawodowych.

Abstract: This article is a study of research on factors influencing decision-making under risk. An important management competence is the ability to make rational decisions. In reality, however, decisions are made with limited rationality or using heuristic methods. The right decisions are the basic factor affecting the condition of an enterprise and determining its development. Typically, the decisions made are influenced by the decision-maker's personality, experience and emotions. However, in professional life, decisions are also influenced by formal and legal regulations and rules as well as the rules and methodology adopted in a particular company. By confronting the ways in which decisions are made in both professional and personal life, it is possible to infer the tendencies that drive decision-makers. The article presents the results of an extensive literature analysis on governance and the influence of personality on decisionmaking. In the research part, a survey of a selected group of people was conducted and the results obtained were analysed comparatively in relation to the gender of the respondents. The results showed a greater tendency for men to take risks. Women were better at assessing the consequences of their decisions. Both women and men were cautious in estimating risks in professional decisions.