+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Research on cross-generational collaboration. An abridged analysis in the limelight of a global change

Badania nad współpracą międzypokoleniową. Skrótowa analiza w świetle globalnej zmiany

 

DOI: 10.34866/h3za-zz41

Alina Gil
ORCID: 0000-0003 3041-6640

Rafał Głębocki
ORCID: 0000-0002-1908-9020

Urszula Nowacka
ORCID: 0000-0002-4465-2452

Słowa kluczowe: globalna zmiana, kompetencje społeczne, młodzi dorośli, odpowiedzialność społeczna, włączenie społeczne, współpraca międzypokoleniowa.

Key words: cross-generational collaboration, global change, social inclusion, social competences, social responsibility, young adults.

Streszczenie: Artykuł jest próbą nakreślenia kierunku, w którym może podążać edukacja w związku z globalnymi zmianami technologicznymi i społecznymi – w rzeczywistości postpandemicznej. Za pomocą przekrojowego przeglądu opinii eksperckich oraz analizy wyników badań sformułowano podstawy o charakterze naukowym dla praktycznych wdrożeń edukacyjnych. Współpraca międzypokoleniowa, rozwijająca kompetencje społeczne młodych dorosłych, została wskazana jako wsparcie dla społecznie odpowiedzialnej i integracyjnej pracy pokolenia starszego.

Abstract: The article is an attempt to outline the frames of the need for an educational switch evoked by global technological and social changes in the post-pandemic reality. A compact cross-section review of experts' opinions has been presented to formulate a solid social and scientific basis for practical educational implementations. Cross-generational collaboration that embraces young adults' social competences improvement has been indicated as support for the older generation's socially responsible and inclusive work. It has been demonstrated through an abridged research outcomes analysis.