+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Challenges and necessity of further research on adult professional education in polish-ukrainian cooperation

Wyzwania i konieczność dalszych badań nad edukacją zawodową dorosłych we współpracy polsko-ukraińskiej

 

DOI: 10.34866/xw1c-n712

Larysa Lukianova
ORCID: 0000-0002-0982-6162

Słowa kluczowe: edukacja dla pokoju i edukacja pokojowa, kapitalizm nadzoru, konsumpcjonizm, nieliniowe, horyzontalne, elastyczne nauczanie, międzykulturowość i pluralizm logiczny.

Key words: education for peace and peace education, vigilant capitalism in the age of consumerism, emergence of the new world culture, non-linear, horizontal, flexible teaching,interculturality and logical pluralism, equitable interrelation and interaction in education.

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań pedagogicznych, których celem było ustalenie znaczenia edukacji na rzecz pokoju w warunkach społeczno-ekonomicznych, tzw. „kapitalizmu nadzoru”. Autorzy wykazali, że nowe warunki społeczno-ekonomiczne (kapitalizm nadzoru) wymagają opracowania zasad edukacyjnych, które pozwolą radzić sobie ze zjawiskami przemocy strukturalnej, agresji, konsumpcjonizmu, utraty wartości. Wokół tego zadania połączone są wysiłki badaczy edukacyjnych. W swojej pracy opierają się na dziełach różnych szkół myślenia XX wieku, opartych na filozofii dialektycznej i neomarksizmie. Celem jest formowanie edukacji niepolitycznej, nieliniowej, horyzontalnej, bez hierarchii i pozycjonowania, bez dominacji i uległości, elastycznej, która uprzywilejowuje komunikację międzykulturową i pluralizm logiczny , rozwija sprawiedliwe wzajemne relacje, w których uczeń-podmiot buduje swój własny system teorii, wiedzy, uczy się pokonywania ograniczeń, przekraczania barier.

Abstract: This article presents the results of a pedagogical research, which objective was to find out what educating for peace implies in socioeconomic conditions of vigilant capitalism, through a documentary-bibliographic study. The authors found that the new socioeconomic conditions (vigilant capitalism) require the development of educational principles to deal with the phenomena of structural violence, aggression, consumerism, loss of values. Around this task, the efforts of educational researchers are combined. In their work, they rely on the works of different schools of thought of the twentieth century, based on dialectical philosophy and neo-Marxism. The objective is to erect non-political education (outside ideologies), non-linear, horizontal, without hierarchies and positioning, without dominance and submission, flexible, affordable, that privileges intercultural communication and logical pluralism, develops equitable interrelation and interaction, where the student-subject builds his own systems of ideas, knowledge, theories, learns to “overcome the limits”, transgress the borders to know the Other.