+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Physical activity in selected cultural and axiological aspects with regard to the health of adult Poles

Aktywność fizyczna w wybranych aspektach kulturowo-aksjologicznych z uwzględnieniem zdrowia dorosłych Polaków

 

DOI: 10.34866/hhrk-1n87

Joanna Kubińska
ORCID: 0000-0001-5630-7261

Anna Pańczuk
ORCID: 0000-0002-6628-0573

Zofia Kubińska
ORCID: 0000-0002-9127-3439

Słowa kluczowe: aktywność fizyczna, wartość, zdrowie, kultura, czyn moralny

Key words: pphysical activity, value, health, culture, moral act

Streszczenie: Wśród działań na rzecz ochrony zdrowia rekomendowanych w raportach m.in. NIK i PAN wskazywana jest znacząca rola edukacji i profilaktyki w promowaniu zdrowego stylu życia oraz budowaniu kompetencji zdrowotnych. Dokumenty te stanowią bazę do opracowania nowoczesnej, narodowej strategii ukierunkowanej na upowszechnianie prozdrowotnej aktywności fizycznej. Celem pracy jest przedstawienie aktywności fizycznej i zdrowia jako wartości we współczesnej kulturze oraz jako czynu moralno-etycznego. Teoretycznym punktem odniesienia jest analiza wybranej literatury z zakresu antropologii filozoficznej Jana Pawła II, teorii i socjologii kultury fizycznej oraz nauk o zdrowiu. Ponadto w artykule zaprezentowano aktualne badania, ukazujące postawy osób dorosłych wobec aktywności fizycznej i zdrowia jako wartości. Autorzy podejmują próbę ukazania zdrowia jako wartości z perspektywy pozytywnego, etyczno-moralnego rozumienia.

Abstract: According to the Reports of the Polish Supreme Audit Office (NIK) and Polish Academy of Science (PAN), education and prevention play a key role in promoting healthy lifestyle and in building health competences. Those documents are the basis for the development of a modern, national strategy aimed at promoting pro-health physical activity. The purpose of the study is to present physical activity and health as a value in modern culture and as a moral-ethical act. The theoretical point of reference is the analysis of selected literature from the philosophical anthropology of John Paul II, the theory and sociology of physical culture and health sciences. In addition, the article presents current research showing the attitudes of adults toward physical activity and health as a value. The authors attempt to show health as a value from the perspective of a positive, ethical and moral understanding.