+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Model for the development of institutional readiness for the digitalisation of learning processes

Model rozwoju gotowości instytucji do cyfryzacji procesów uczenia się

 

DOI: 10.34866/43bw-mc87

Jolanta Religa
ORCID: 0000-0001-9569-6634

Słowa kluczowe: cyfryzacja, DigCompOrg, instytucje kompetentne cyfrowo, ustawiczna edukacja zawodowa, jakość edukacji

Key words: digitalisation, DigCompOrg, digitally competent institutions, CVET institutions, quality of education

Streszczenie: Pandemia COVID-19 zakłóciła proces edukacji, w tym sektor edukacji i szkoleń zawodowych, w którym gotowość do przejścia na naukę zdalną nie była powszechna. W tej wyjątkowej sytuacji jeszcze silniej uwidoczniła się potrzeba digitalizacji procesów zarówno dydaktycznych, jak i organizacyjnych w instytucjach ustawicznej edukacji i szkoleń zawodowych oraz potrzeba zapewnienia jakości tychże procesów. Artykuł prezentuje model wsparcia instytucji w procesach digitalizacji, wypracowany w ramach międzynarodowego projekt współpracy instytucji z Polski, Grecji, Cypru i z Włoch: Quality for digital education readiness in VET (Q4EDU). Proponowana metodyka oceny gotowości instytucji edukacji i szkoleń zawodowych do cyfryzacji swoich działań to rozwiązanie kompleksowe, oferujące między innymi możliwość monitorowania i rozwoju poziomu cyfryzacji instytucji dzięki wykorzystaniu narzędzia IT opartego na europejskiej ramie DigCompOrg oraz możliwość zdobycia i potwierdzenia kompetencji eksperta ds. edukacji cyfrowej.

Abstract: The COVID-19 pandemic has disrupted the education process, including the education and vocational training sector, where readiness to switch to remote learning was not common and obvious. In this exceptional situation, the need to digitize both didactic and organizational processes in institutions of continuing education and vocational training and the need to ensure the quality of these processes has become even more evident. The article presents a proposal to support institutions in digitization processes, developed as part of an international cooperation project of institutions from Polish, Greece, Cyprus and Italy: Quality for digital education readiness in VET (Q4EDU). The proposed methodology for assessing the readiness of education and vocational training institutions to digitize their activities is a comprehensive solution, offering, among other things, the possibility of monitoring and developing the level of digitization of institutions through the use of an IT tool based on the European DigCompOrg framework and the opportunity to acquire and confirm the competences of a digital education expert.