+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Loneliness of the old age and ways to overcome it

Czynniki samotności starszych dorosłych i sposoby jej przezwyciężania

 

DOI: 10.34866/bqsp-k659

Olena Kovalenko
ORCID: 0000-0001-5395-2329

 

 

Słowa kluczowe: samotność, izolacja, odosobnienie, starsi dorośli, czynniki samotności, konsekwencje samotności

Key words: loneliness, isolation, solitude, elderly people, factors of loneliness, consequences of loneliness.

Streszczenie: Artykuł jest poświęcony analizie specyfiki samotności osób starszych. Różnica między samotnością a izolacją i odosobnieniem jest określona. Opisano rodzaje samotności osób starszych, jej bezpośrednie i pośrednie czynniki. Przeanalizowano wyniki różnych badań poziomów samotności osób starszych i ich zależności od różnych cech społecznych człowieka. Ujawnia się zależność poziomu samotności osób starszych od płci, cech sytuacji społecznej człowieka i organizacji jego stylu życia (warunków i miejsca zamieszkania, wykształcenia, pracy zawodowej). Opisano społeczne i psychologiczne konsekwencje samotności osoby starszej. Zidentyfikowano sposoby przezwyciężania samotności w starszym wieku. Sformułowano zadania polityki społecznej na poziomach krajowym i regionalnym w celu przezwyciężania samotności osób starszych.

Abstract: The article is devoted to the analysis of elderly loneliness and its features. The difference between loneliness and isolation and solitude is determined. Types of loneliness and its direct and indirect factors are described. The results of various studies of the levels of loneliness of elderly people and its dependence on different social characteristics are analyzed. The dependence of the level of loneliness on a person’s sex, features of his/her social situation and life conditions like place of residence, education, or professional employment is revealed. The social and psychological consequences of the elderly loneliness are described. Means to overcome loneliness in the old age has been identified. The tasks of social policy at the national and regional levels to overcome the problem is formulated.