+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Method of developing vr scenarios for mining training based on actual accidents

Metoda tworzenia scenariuszy szkoleń górniczych w wirtualnej rzeczywistości, w oparciu o faktycznie zaistniałe zdarzenia wypadkowe

 

DOI: 10.34866/e9gt-b369

Szymon Łagosz
ORCID: 0000-0003-2006-6261

 Krzysztof Kaźmierczak
ORCID: 0000-0001-8283-4794

 Dagmara Sobczak
ORCID: 0000-0002-1531-1325

Aldona Urbanek
ORCID: 0000-0002-5357-3991

Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, scenariusze szkolenia, szkolenia górnicze, szkolenia VR.

Key words: virtual reality, training scenarios, mining training, VR training.

Streszczenie: Efektywne wykorzystanie technologii VR wymaga metodycznego i świadomego podejścia oraz doboru odpowiednich treści, które stanowią podstawę scenariusza szkolenia. Zagadnienie to nabiera szczególnego znaczenia w momencie, gdy za główny cel szkolenia przyjmuje się poprawę bezpieczeństwa osób pracujących w stresie spowodowanym trudnymi warunkami, sytuacjami awaryjnymi w momentach, gdy nieprawidłowe działanie, lub brak działania, może prowadzić do katastrofalnych skutków. Artykuł prezentuje sposób budowy scenariuszy szkoleniowych na potrzeby aplikacji szkoleniowych w wirtualnej rzeczywistości, przeznaczonych dla pracowników sektora górniczego. Oryginalność przedstawionego rozwiązania wynika z wykorzystania materiałów źródłowych traktujących o rzeczywistych wypadkach do odzwierciedlenia autentycznej sytuacji, w której osoba szkolona swoim działaniem może powtórzyć wystąpienie niebezpiecznego zdarzenia bądź zapobiec mu lub też zminimalizować jego skutki.
Przedstawiona metoda tworzenia scenariuszy wykorzystuje różnorodne doświadczenie trzech jednostek składających się na Konsorcjum projektu SENSE VR. Przebieg procesu budowy scenariusza, przeznaczonego dla technologii wirtualnej rzeczywistości, oparto na podstawie okoliczności i przyczyn wypadku śmiertelnego zaistniałego 4 lutego 2020 roku

Abstract: Effective use of VR technology requires a methodical and conscious approach and the selection of appropriate content that forms the basis of the training scenario. It becomes particularly important when the main goal of the training is to improve the safety of people working under stress, caused by difficult working conditions, and emergency situations, when improper behaviour or lack of action may lead to catastrophic consequences. The article presents the method of developing VR scenarios for mining training intended for employees of the mining sector. The originality of the presented issue results from the use of materials related to actual mining accidents. This method allows to reflect the authenticity of the dangerous situation during the training, and the trainee has the opportunity to prevent an accident or minimize its consequences in safe conditions of virtual reality. The presented method of developing scenarios combines diverse experience of the three institutions that make up the SENSE VR project Consortium. The course of the VR scenario building process was based on the circumstances and causes of the fatal accident that occurred on February 4, 2020.