+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Modelling of validation process with BPMN notation

Modelowanie procesu walidacji z wykorzystaniem notacji BPMN

 

DOI: 10.34866/pa3d-vn10

Joanna Łabędzka
ORCID: 0000-0003-1409-7926

 

 

Słowa kluczowe: Unia Europejska wspiera i koordynuje działania podkreślające wartość wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne. Walidacja to kompleksowe działanie, które umożliwia sprawdzanie czy określone efekty uczenia się zostały osiągnięte i mogą zostać potwierdzone w procesie certyfikacji na potrzeby kariery zawodowej lub dalszej nauki kandydata.

Key words: Business Process Management (BPM), process modeling, business process modeling notation (BPMN), validation of formal and informal learning.

Streszczenie: Unia Europejska wspiera i koordynuje działania podkreślające wartość wiedzy, umiejętności i kompetencji nabytych poprzez uczenie się pozaformalne i nieformalne. Walidacja to kompleksowe działanie, które umożliwia sprawdzanie czy określone efekty uczenia się zostały osiągnięte i mogą zostać potwierdzone w procesie certyfikacji na potrzeby kariery zawodowej lub dalszej nauki kandydata. W artykule podkreślono znaczenie zarządzania oraz modelowania procesów biznesowych, a w szczególności procesów związanych z edukacją jako fundamentalnego dla zrozumienia i doskonalenia rzeczywistych systemów biznesowych i organizacyjnych. Ze względu na rosnące
tempo zmian, wciąż zwiększającą się niepewność i występowanie na nieznaną dotychczas skalę zdarzeń typu wild cards, procesy powinny podlegać nieustannej reinżynierii celem adaptacji do ewoluujących wymagań klientów. W artykule zaprezentowano również kwestie związane z zarządzaniem procesami biznesowymi (BPM) w odniesieniu do walidacji. BPM koncentruje się na usprawnianiu złożonych procesów, aby wspierać ich płynną i efektywną realizację. Skoncentrowano się na modelowaniu i wykorzystaniu notacji BPMN jako jednej z metod zapewniającej jednoznaczną formę interpretacji i prezentowania globalnych perspektyw walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego. W części empirycznej pracy w formule modelu BPMN przedstawiono m.in. obowiązujące wytyczne dla EU dotyczące walidacji wiedzy, umiejętności i kompetencji sformułowane przez European Centre for Development of Vocational Training

Abstract: The European Union supports measures to ensure the visibility and value of skills acquired through non-formal and informal learning. The validation process helps to bridge the educational inequalities, and offers further pathways for the development of skills and competences needed in life and in the EU labour market.
The paper points out the importance of the business process modeling as fundamental for modern systems (education, technology, business etc.) due to the increasing rate of change and uncertainty. As a result, business processes, educational in particular, need to be continuously  redesigned and subsequently aligned with the corresponding information systems and customer requirements. Issues related to the Business Process Management (BPM) for validation are also addressed in the paper. BPM focuses on streamlining complex processes to help businesses run smoothly. It was therefore natural to think about using the BPM approach, and, also using BPMN as the underlying method for common understanding and presenting the global perspectives on recognising non-formal and informal learning. In the empirical part of the paper, the BPMN model of recognition, validation and certification of competences that aims at creating the coherent system for validation was presented.