+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Distance learning and the quality of academic education in the COVID-19 period

Zdalne nauczanie a jakość kształcenia akademickiego w okresie COVID-19

 

DOI: 10.34866/xezz-g859

Monika Czerw
ORCID: 0000-0003-1892-6541

Daniel Kukla
ORCID: 0000-0003-1907-0933

 

Słowa kluczowe: szkolnictwo wyższe, jakość kształcenia, nauczanie zdalne.

Key words: higher education, quality of education, distance learning.

Streszczenie: Artykuł koncentruje się na tematyce jakości zdalnego kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego. Dynamice rozwoju tej formy edukacji sprzyjał rozwój technologii cyfrowych i coraz powszechniejszy dostęp do szerokopasmowego Internetu. Istotną rolę ma tu również przenoszenie (i powszechna akceptacja z tym związana) wielu sfer aktywności człowieka do cyfrowego odpowiednika realnego świata. Wybuch pandemii wywołanej COVID-19 masowo zmusił do implementacji szkolnictwa w ten wirtualny świat. Umożliwiło to realizację programów kształcenia bez naruszania jego ciągłości. Jednakże gwałtowność oraz ogromna skala tychże działań stawia pod znakiem zapytania poziom ich jakości. W publikacji dokonano prezentacji zgromadzonych wyników badań w niniejszym zakresie. Autorzy mają świadomość, iż zamieszczone treści stanowią jedynie zarys poruszanej problematyki.

Abstract: The article focuses on the quality of distance learning at the higher education level. The dynamics of the development of this form of education was fostered by the growth of digital technologies and the increasing access to broadband Internet. An important role is also played by the transfer (and universal acceptance related to it) of many spheres of human activity to the digital equivalent of the real world. The outbreak of the COVID-19 pandemic has massively forced the implementation of education in this virtual world. This made it possible to implement educational programs without disturbing its continuity. However, the violence and the huge scale of these activities call into question the level of their quality. The publication presents the collected research results in this field. The authors are aware that the posted content is only an outline of the issues discussed