+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The role of motivation and self-regulation in the learning proces 

Rola motywacji i samoregulacji w procesie uczenia się

 

DOI: 10.34866/j6z3-fa10

Henryk Noga
ORCID: 0000-0001-7073-3443

Paweł Nawojski
ORCID: 0000-0001-7437-2219

Stanisław Suchodolski
ORCID: 0000-0001-5160-8567

 

Słowa kluczowe: psychologia, motywacja, uczenie się, samoregulacja.

Key words: psychology, motivation, learning, self-regulation.

Streszczenie: Artykuł opisuje wybrane zagadnienia z dziedziny psychologii edukacji: motywację, samoregulację oraz orientację na cel. Ukazuje uznane w środowisku naukowym podejścia i teorie opisujące powyższe zagadnienia: SDT – teorie autodeterminacji, SRL – teorie samoregulacji w uczeniu się oraz teorie orientacji na cel. W pracy omówione zostało postrzeganie motywacji w nurtach: psychodynamicznym, behawioralnym, humanistycznym i poznawczym. Autorzy pracy przedstawiają również wybrane eksperymenty badające wpływ lokowania motywacji na zainteresowanie podejmowanymi aktywnościami oraz obarczanie innych winą za własne niepowodzenia.

Abstract: The article describes selected issues from the field of educational psychology: motivation, self-regulation and goal orientation. It presents the approaches and theories
recognized in the scientific community that describe SDT – theories of self-determination, SRL – theories of self-regulation in learning and theories of goal-orientation. The paper discusses the perception of motivation in the following trends: psychodynamic, behavioral, humanistic and cognitive. The authors also present selected experiments examining the effects of locating motivation on the interest in undertaken activities and blaming others for one‘s own failures.