+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Senior activation under the Senior+ program. The Senior+ Club in Chorzów

Aktywizacja seniorów w ramach programu Senior+ na przykładzie Klubu Senior+ w Chorzowie

 

DOI: 10.34866/pj4r-w142

Piotr Gierek
ORCID: 0000-0003-1431-795X

 

 

Słowa kluczowe: aktywizacja seniorów, kluby seniora, osoby starsze, aktywność społeczna, starość.

Key words: activation of seniors, seniors clubs, elderly, social activity, old age.

Streszczenie: Podejmowanie aktywności w wieku senioralnym jest istotne w utrzymaniu  sprawności fizycznej i psychicznej, a także w podtrzymywaniu samodzielności osoby starszej. Aktywność wpływa na ogólny dobrostan seniora, „jest lekiem” na samotność, nudę czy depresję, a w znaczeniu szerszym przyczynia się do zmniejszenia skutków wykluczenia społecznego osób starszych w społeczeństwie. Aktywność w życiu seniora może również na dalszy plan odsunąć sędziwą starość, może nie tylko dodać seniorom „lat do życia”, ale przede wszystkim „życia do lat”. Celem prezentowanego artykułu jest przedstawienie założeń programu Senior+, który umożliwia rozwój i wzmocnienie aktywności u osób starszych, na przykładzie działalności Klubu Senior+
w Chorzowie.

Abstract: Taking up activity in the elderly age maintains physical and mental fitness and it is important for the independence of the elderly. Activity affects the general well-being of seniors, it is a cure for loneliness, boredom and depression. It also prevents seniors from social exlusion. Activity in the life of a senior puts the old age aside, it adds “life to passing years.” The aim of the article is to present the assumptions of the Senior+ program, which enables the development and strengthening of activity of the elderly. The Senior+ Club in Chorzów is provided here as an example.