+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Family foster care coordinator in the role of tutor

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w roli tutora

DOI: 10.34866/hykr-f208

Małgorzata Franc
ORCID: 0000-0002-0923-4538

 

Słowa kluczowe: tutoring, personalizm, holizm, spotkanie, dialog, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Key words: tutoring, personalism, holism, meeting, dialogue, foster care coordinator.

Streszczenie: Monitorowanie funkcjonowania rodziny zastępczej powierzono koordynatorowi pieczy zastępczej. Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, prócz ustawowych obowiązków, częstokroć realizuje również zadania zbliżone w swej istocie do tutoringu. Jego spotkania w środowisku przywodzą na myśl tutoriale, zaś sam koordynator staje się tutorem dla swoich podopiecznych. Do wskazania zależności pomiędzy zagadnieniami tutoringu i praktyką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wykorzystano metody jakościowe: analizę archiwów (analiza źródeł: literatura przedmiotu, dokumenty sporządzane przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej: „Sprawozdanie w efektów pracy koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej” – punkt: „Sukcesy, osiągnięcia w pracy z rodziną zastępczą i pełnoletnim wychowankiem rodzinnej pieczy zastępczej)” oraz wywiad niestandaryzowany z rodzinami zastępczymi, małoletnimi w nich umieszczonymi i pełnoletnimi wychowankami

Abstract: Monitoring the functioning of the foster family is entrusted to the foster care coordinator. The foster care coordinator, in addition to his statutory duties, often performs tasks similar in essence to tutoring. His meetings in the community bring to mind tutorials, while the coordinator himself becomes a tutor for his pupils. Qualitative methods were used to indicate the relationship between the issues of tutoring and the practice of the coordinator of family foster care: analysis of archives (analysis of sources: literature on the subject, documents prepared by coordinators of family foster care: “Report in the effects of the work of the coordinator of family foster care” - point: “Successes, achievements in work with foster family and adult foster care)” and non-standardized interview with foster families, minors placed in them, and adult wards.