+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

E-training for women in patenting procedures – a European view

Małgorzata SZPILSKA, Tomasz KUPIDURA, H. Altug ERBIL

E-szkolenia dla kobiet w składaniu wniosków patentowych – perspektywa europejska

Słowa kluczowe: wniosek patentowy, kobiety wynalazcy, własność intelektualna, ip4women, e-learning, e-mentoring.

Key words: patent application, women inventors, Intellectual Property, ip4women, e-learning, e-mentoring.

Streszczenie: Z przeprowadzonej diagnozy stanu wynika, że kobiety stanowią znaczną mniejszość w grupie osób zgłaszających i w konsekwencji uzyskujących patenty. Rozwój nowoczesnych technologii przynosi nowe możliwości dla kobiet, które z powodu ograniczonego czasu i braku dedykowanego profesjonalnego doradztwa mniej aktywnie uczestniczą w składaniu wniosków patentowych na rzecz rozwoju przemysłu. Zaprezentowane w artykule studium przypadku międzynarodowego projektu ip4Women pokazuje, że odpowiednio zaprojektowane szkolenie e-learning dopasowane do potrzeb grupy docelowej oraz świadczenie usług e-mentoringu poprzez specjalnie zaprojektowaną platformę internetową stanowią szansę dla kobiet na aktywne uczestnictwo w składaniu wniosków patentowych i rozwiązań dla przemysłu poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych w tym obszarze. Prezentowane wyniki międzynarodowych badań zostały uzyskane w ramach projektu ip4Women, program Erasmus+. Tematyka badawcza wpisuje się jednocześnie w inicjatywę UNESCO, ONZ – Women oraz World Intellectual Property Organization WIPO pod hasłem: „Science – Innovation – Entrepreneurship: Closing the Gender Gap to Meet the SDGs” / „Nauka – Innowacja – Przedsiębiorczość: Zmniejszenie nierówności płciowej na drodze do osiągnięcia Celów Zrównoważonego Rozwoju”.