+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Modern strategies for the implementation of Education for Democratic Citizenship in the Council of Europe countries

Nowoczesne strategie wdrażania edukacji na rzecz demokratycznego obywatelstwa w krajach Rady Europy

DOI: 10.34866/vyen-1s07

Oksana Ovcharuk
ORCID: 0000-0001-7634-7922

Tomasz Dąbrowski
ORCID: 0000-0001-6184-140X

 

Słowa kluczowe: uczenie się przez całe życie, edukacja na rzecz obywatelstwa demokratycznego, edukacja obywatelska, demokratyzacja, Rada Europy, międzynarodowe strategie w edukacji, EDC/HRE.

Key words: lifelong learning, Education for Democratic Citizenship, civic education, democratization, Council of Europe, international strategies in education, EDC/HRE.

Streszczenie: W artykule przedstawiono współczesne spojrzenie i strategie wdrażania Edukacji na rzecz Obywatelstwa Demokratycznego (EDC) w krajach Rady Europy. Podkreślono politykę wprowadzenia zajęć edukacyjnych „Edukacji na rzecz Obywatelstwa Demokratycznego” jako nowego kierunku edukacji obywatelskiej opartego na analizie porównawczej. W artykule dokonano przeglądu międzynarodowych dokumentów i rekomendacji, które regulują proces wdrażania Edukacji na rzecz Obywatelstwa Demokratycznego. Wyszczególniono rolę młodzieży w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, podano definicję kompetencji obywatelskich i społecznych z perspektywy Karty Edukacji na rzecz Obywatelstwa Demokratycznego i Edukacji o Prawach Człowieka (EDC/HRE) oraz konwencji międzynarodowych. Podkreślono znaczenie wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w Europie poprzez realizację Edukacji na rzecz Obywatelstwa Demokratycznego poprzez formalne i nieformalne formy edukacji, wspierające udział młodzieży w społeczeństwie obywatelskim. Zdefiniowano elementy Edukacji Obywatelskiej w kontekście edukacji przez całe życie.

Abstract: The article presents contemporary perspectives and strategies for the implementation of Education for Democratic Citizenship (EDC) in the Council of Europe countries. The policy of introducing educational courses on Education for Democratic Citizenship as a new direction of civic education based on comparative analysis is highlighted. The article provides an overview of international documents and recommendations that regulate the process of implementing Education for Democratic Citizenship. The role of youth in the development of civil society is singled out, the definition of civic and social competences is given from the perspective of the Charter on Education for Democratic Citizenship and Human Rights Education (EDC/HRE) and international conventions. The importance of strengthening civil society in Europe through the implementation of Education for Democratic Citizenship through formal and informal forms of education that support youth participation in civil society was emphasized. The components of Education for Democratic Citizenship in the context of lifelong education were defined.