+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Challenges of environmental education towards different generations of adults: strategies and social consequences

Wyzwania edukacji ekologicznej wobec różnych pokoleń dorosłych: strategie i skutki społeczne

DOI: 10.34866/ydcq-5560

Maciej Ciepiela
ORCID: 0000-0003-0362-8461

Oksana Nagorniuk
ORCID: 0000-0002-6694-9142

Wiktoria Sobczyk
ORCID: 0000-0003-2082-9644

 

Słowa kluczowe: świadomość ekologiczna, edukacja ekologiczna, wrażliwość społeczna, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.

Key words: environmental awareness, environmental education, social sensitivity, Chief Inspectorate for Environmental Protection.

Streszczenie: W niniejszym artykule autorzy przedstawili problemy, z jakimi mierzy się edukacja ekologiczna w stosunku do osób dorosłych różnych generacji pokoleniowych oraz omówili metody kształtowania wrażliwości społecznej. Autorzy zwrócili uwagę na przepisy prawne oraz cele zrównoważonego rozwoju, których zadaniem jest zapewnienie nauki przez całe życie wszystkim osobom. Ponadto przytoczono wyniki badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski, przeprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a także wskazano działania edukacyjne Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Abstract: In this article, the authors outline the problems faced by environmental education in relation to adults of different generational generations and discuss methods of developing social sensitivity. The authors emphasize the importance of legislation and the Sustainable Development Goals to ensure lifelong learning for all. Additionally, the results of a survey on the environmental awareness of the Polish population conducted by the Ministry of Climate and Environment along with the educational initiatives of the Chief Inspectorate for Environmental Protection were cited.