+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Organizational factors and the syndrome of academic burnout among students

Czynniki organizacyjne a syndrom wypalenia akademickiego studentów

DOI: 10.34866/sydq-j388

Anna Kławsiuć-Zduńczyk
ORCID: 0000-0003-3487-5115

 

Słowa kluczowe: wypalenie akademickie studentów, pedagogika, obszary dopasowania akademickiego, czynniki organizacyjne.

Key words: students’ academic burnout, pedagogy, areas of academic fit, organizational factors

Streszczenie: W artykule omówione zostały wyniki badań, których celem było określenie poziomu wypalenia akademickiego wśród studentów kierunków pedagogicznych oraz dokonanie charakterystyki zjawiska i poznanie czynników, które przyczyniają się do jego rozwoju. Badania przeprowadzone zostały w strategii badań ilościowych metodą sondażu diagnostycznego na reprezentatywnej grupie 261 studentów. Wyniki badań nie wykazały wysokiego poziomu wypalenia akademickiego studentów, jednak poszczególne zmienne różnicowały grupy badanych pod względem wypalenia. Nadmierne obciążenie, duże wyczerpanie i silne napięcie okazały się czynnikami, które w największym stopniu przyczyniają się do rozwoju wypalenia akademickiego badanej populacji, a kobiety i studenci trzeciego roku studiów licencjackich byli nim najbardziej zagrożeni. Kobiety, studenci trzeciego roku oraz osoby pracujące wyjątkowo często miały poczucie obniżonej wartości studiów i cyniczny ich odbiór. Jednocześnie ocena jakości studiów była uzależniona od poziomu napięcia odczuwanego przez studentów oraz wartości, jakie przypisywali przekazywanej im wiedzy. Wyniki badań mogą stanowić źródło wiedzy i inspiracji dla nauczycieli akademickich oraz osób zarządzających kształceniem na poziomie wyższym

Abstract: The article discusses the results of research aimed at determining the level of academic burnout among students of pedagogical faculties, characterizing the phenomenon and understanding the factors that contribute to its development. The research was conducted using a quantitative research strategy using the diagnostic survey method on a representative group of 261 students. The research results did not indicate a high level of academic burnout among students, but individual variables differentiated the study groups in terms of burnout. Excessive workload, high exhaustion and high tension turned out to be the factors that contribute most to the development of academic burnout in the study population, and women and third-year undergraduate students were at the highest risk of burnout. Women, third-year students and working people very often had a feeling of reduced value of studies and a cynical perception of them. At the same time, the assessment of the quality of studies depended on the level of tension felt by students and the value they assigned to the knowledge provided to them. Research results can be a source of knowledge and inspiration for academic teachers and higher education managers.