+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Exploring work changes in the fashion industry

Badanie zmian pracy w przemyśle mody

DOI: 10.34866/3ypg-hb96

Dagmara Kowalik
ORCID: 0000-0002-4931-4866

 

Słowa kluczowe: praca, zmiany pracy, treści pracy, ustawiczna edukacja zawodowa

Key words: work changes, work content, continuing professional education

Streszczenie: W artykule przestawiono badanie zmian pracy na przykładzie przemysłu mody. Zbadano aktualną tendencję zmian pracy, treści pracy, środowiska pracy. Diagnozę treści pracy, zgodnie z metodami badawczymi pedagogiki pracy, przeprowadzono na realnych stanowiskach pracy w przemyśle mody poprzez identyfikację zadań zawodowych, kompetencji/ kwalifikacji zawodowych oraz symulacji prognozowania zmian technologii metodą foresight. W badaniach pracy, treści pracy uwzględniono rosnącą rolę pracodawców w określaniu kompetencji/kwalifikacji zawodowych pracowników/absolwentów. Na podstawie badań stwierdzono, że przemiany gospodarcze, społeczne, postęp naukowo-techniczny wpływają na zapotrzebowanie na nowe zawody, nowe kwalifikacje/kompetencje, zmiany modelu absolwentów i systemu ustawicznej edukacji zawodowej. Badania stanowią podstawę opracowania nowego modelu ustawicznej edukacji zawodowej.

Abstract: This article presents a study of work changes using the example of the fashion industry. The current trend of changes in work, work content and work environment was examined. The diagnosis of work content, according to the research methods of work pedagogy, was carried out on real jobs in the fashion industry by identifying professional tasks, professional competences/ qualifications and the simulation of forecasting technology changes using the foresight method. The growing role of employers in determining professional competences/qualifications of employees/graduates was considered in the research on work and work content. Based on the research, it was found that economic and social changes, scientific and technological progress influence the demand for new professions, new qualifications/competencies, changes in the graduate model and the system of continuing professional education. The research forms the basis for developing a new model of continuing professional education.