+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Professional development conditions of the representatives of generations active in the labour market – a qualitative analysis

Uwarunkowania rozwoju zawodowego przedstawicieli pokoleń aktywnych na rynku pracy — analiza jakościowa

DOI: 10.34866/ramj-4752

Aneta Klementowska
ORCID: 0000-0001-5359-4031

 

Słowa kluczowe: rozwój zawodowy, uwarunkowania rozwoju zawodowego, aktywność zawodowa, generacje: Baby Boomers, X, Y, Z.

Key words: professional development, professional development conditions, professional activity, generations of Baby Boomers, X, Y, Z.

Streszczenie: Artykuł ma charakter teoretyczno-empiryczny. Poruszono w nim kwestie dotyczące uwarunkowań rozwoju zawodowego osób aktywnych na rynku pracy z uwzględnieniem podziału na generacje: Baby Boomers, X, Y, Z. W oparciu o literaturę przedmiotu zaprezentowano poszczególne czynniki wpływające na proces rozwoju zawodowego, jak również wyniki badań jakościowych przeprowadzonych pod koniec 2022 roku, których celem było ustalenie opinii przedstawicieli generacji aktywnych na rynku pracy na temat uwarunkowań ich rozwoju zawodowego. Do celów badawczych wykorzystano metodę sondażu diagnostycznego oraz technikę wywiadu według dyspozycji. Z uzyskanych informacji wynika, że najistotniejsze okazały się uwarunkowania przedmiotowe, w tym ekonomiczne (wszystkie generacje), techniczne (generacje Y, Z), społeczne (wszystkie generacje).

Abstract: The article is of a theoretical and empirical nature. It addresses issues concerning the professional development conditions of people active in the labour market, taking into account the division into generations: Baby Boomers, X, Y, Z. Based on the literature, the individual factors influencing the professional development processes are presented. The results of qualitative research conducted at the end of 2022, which aimed to determine the opinions of representatives of generations active in the labour market on the conditions of their professional development were also included. For research purposes, the diagnostic survey method and the interview technique by disposition were used. The information obtained indicates that subjectrelated conditions turned out to be the most significant, including economical (all generations), technical (generations of Y, Z), and social (all generations).