+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Life passions of seniors in the context of personal resource management

Pasje życiowe seniorów w kontekście zarządzania zasobami osobistymi

DOI: 10.34866/np3g-b707

Norbert G. Pikuła
ORCID: 0000-0001-7862-6300

 

Słowa kluczowe: pasja, rozwój, senior, aktywność rekreacyjna, zarządzanie zasobami osobistymi.

Key words: passion, development, senior, leisure activity, personal resource management

Streszczenie: Rozwój człowieka trwa przez całe życie. Istnieje jednak stereotypowe myślenie o osobach starszych jako o tych, które w momencie zakończenia kariery zawodowej przerywają jakąkolwiek aktywność. Artykuł skupia się na pasjach i hobby seniorów – sposobie, w jaki są one odkrywane i rozwijane, aby sprzyjać ciągłemu rozwojowi osobistemu, poprawiać jakość życia, a przede wszystkim nadawać sens życiu. Aby potwierdzić, że pasje można rozwijać również w starszym wieku, przeprowadzono badanie wśród 129 seniorów, wykorzystując wywiad jakościowy. Zidentyfikowane rodzaje pasji i hobby, a także przypisywane im znaczenia zostały opisane w części empirycznej tekstu. Wnioski potwierdzają, że rozwijanie pasji i hobby nadaje sens życiu seniorów i pomaga im czuć się spełnionym i zadowolonym ze swojego życia i osiągnięć.

Abstract: Human development continues throughout life. However, there is a stereotypical thinking about older persons as those who stop any activity the moment they end their professional careers. This article focuses on seniors’ passions and hobbies of seniors — the way in which they are discovered and developed to foster continuous personal growth, improve the quality of life and, above all, give meaning to life. To confirm that passions can also be developed in old age, a survey of 129 seniors was conducted using a qualitative interview. The types of passions and hobbies identified and the meanings attributed to them are described in the empirical part of the text. The findings confirm that developing passions and hobbies gives meaning to seniors’ lives and helps them feel fulfilled and satisfied with their achievements.