+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Competences of public administration employees in the face of the challenges of the Green Deal

Kompetencje pracowników administracji publicznej wobec wyzwań Zielonego Ładu

DOI: 10.34866/enk2-8r54

Michał Ślusarczyk
ORCID: 0000-0001-8537-5191

 

Słowa kluczowe: kompetencje, administracja publiczna, Zielony ład

Key words: competences, public administration, Green Deal

Streszczenie: Wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, degradacją środowiska i zrównoważonym rozwojem stają się coraz bardziej palące. W odpowiedzi na te problemy Unia Europejska wprowadziła ambitną strategię znaną jako Zielony Ład. Celem tej strategii jest przekształcenie gospodarki europejskiej w bardziej zrównoważoną i przyjazną dla środowiska. W ramach Zielonego Ładu spośród wszystkich grup zaangażowanych w przekształcanie kontynentu pracownicy administracji publicznej odgrywają kluczową rolę w realizacji i wdrażaniu polityk związanych ze zrównoważonym rozwojem. W artykule omówiono pokrótce kompetencje, jakie powinni posiadać pracownicy administracji publicznej w kontekście wyzwań Zielonego ładu, skupiając się na wynikach prac nad ogólnoeuropejskim podręcznikiem kompetencji opracowanym w ramach projektu Capable – Budowanie potencjału administracji publicznej w obszarze renowacji budynków użyteczności publicznej.

Abstract: The challenges of the climate change, environmental degradation and sustainability are becoming ever more pressing. In response to those issues, the European Union has launched an ambitious strategy known as the Green Deal. The aim of this strategy is to transform the European economy into a more sustainable and environmentally friendly one. Within the Green Deal, public administration employees play a key role in the implementation and enforcement of policies related to sustainable development. This article briefly discusses the competences that public administration employees should have in the context of the Green Deal challenges, focusing on the results of the work on a pan-European Competence Manual developed by the Capable project – Capacity building for public administration in the area of public building renovation.