+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Artificial intelligence in a social perspective

Sztuczna inteligencja w perspektywie społecznej

DOI: 10.34866/0584-df51

Aleksander Piecuch
ORCID: 0000-0001-5889-9643

 

Słowa kluczowe: system ekspertowy, sztuczna inteligencja, ChatGPT-3, deepfake, klonowanie głosu, terroryzm

Key words: expert system, artificial intelligence, ChatGPT-3, deepfake, voice cloning, terrorism

Streszczenie: Cieszymy się i przyjmujemy każde nowe osiągnięcie naukowo-techniczne, które w jakiś sposób czyni nasze życie nieco łatwiejszym. Często w ogóle nie zastanawiamy się, nie mamy świadomości, albo odsuwamy na dalszą perspektywę negatywne konsekwencje „nowinek technicznych". Pozytywy sztucznej inteligencji ogólnego przeznaczenia dostrzegamy wszyscy, ale czy dostrzegamy również jej negatywne aspekty? W artykule zasygnalizowano tylko niektóre wybrane negatywne aspekty jej wykorzystania. Celem niniejszego opracowania jest zwrócenie uwagi czytelnika na niebezpieczeństwa, jakie potencjalnie stwarza wykorzystanie sztucznej inteligencji.

Abstract: We welcome and embrace every new scientific and technological development that somehow makes our lives a little easier. Often, we do not reflect at all, are not aware of, or relegate to a distant perspective, the negative consequences of "technical innovations". We all recognize the positives of general-purpose artificial intelligence, but do we also recognise its negative aspects? This article only hints at some selected negative aspects of its use. The purpose of this study is to draw the reader's attention to the dangers potentially posed by the use of artificial intelligence