+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The phenomenon of drop out in the teaching profession

Zjawisko drop out w zawodzie nauczyciela

DOI: 10.34866/qfrt-fs94

Joanna M. Łukasik
ORCID: 0000-0001-5530-5109

Anna Mróz
ORCID: 0000-0002-9109-1395

Natalia Twardosz
ORCID: 0000-0002-9549-778X

Katarzyna Jagielska
ORCID: 0000-0002-9953-5608

Jacek Milczanowski
ORCID: 0000-0005-0135-5852

Słowa kluczowe: nauczyciel, zjawisko drop out, zawód nauczyciela, wsparcie nauczycieli

Key words: teacher, teachers’ drop out phenomenon, teaching profession, support for teachers.

Streszczenie: W artykule skoncentrowano się na zjawisku odejścia (drop out) z zawodu przez nauczycieli. W części teoretycznej określono zjawisko odejścia z zawodu, czynniki je warunkujące w dotychczasowych badaniach międzynarodowych oraz określono teoretyczne ramy projektu badawczego. W projekcie bazującym na założeniach paradygmatu jakościowego skoncentrowano się na odpowiedzi na pytanie badawcze: Jakie są doświadczenia nauczycieli związane z ich decyzją o odejściu z zawodu? Analiza i interpretacja materiału badawczego umożliwiła określenie samopoczucia w miejscu pracy, możliwości uzyskania w nim wsparcia oraz czynniki warunkujące odejście z zawodu nauczyciela. W części końcowej wskazano obszary koniecznych zmian w celu zatrzymania/pozyskiwania najlepszych nauczycieli do pracy w szkole.

Abstract: This article focuses on the phenomenon of teachers leaving (drop out) the profession. In the theoretical part, phenomenon of teachers leaving the profession, the phenomenon of leaving the profession is defined, the factors determining it in previous international research and the theoretical framework of the research project is defined. Based on the assumptions of the qualitative paradigm, the project focused on answering the research question: What are teachers’ experiences related to their decision to leave the profession? The analysis and interpretation of the research material made it possible to determine the teachers’ well-being in the workplace, opportunities for support in the workplace and the determinants of leaving the teaching profession. The final section identifies areas of necessary change to retain/attract the best teachers to work in the school.