+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Three dimensions of lifelong learning using the example of educational gerontology  

Trzy wymiary całożyciowego uczenia się – na przykładzie gerontologii edukacyjnej

DOI: 10.34866/8a6y-zm57

Marcin Muszyński
ORCID: 0000-0001-7393-8866


Słowa kluczowe: całożyciowe uczenie się, wymiary uczenia się, gerontologia edukacyjna, strategia badań.

Key words: lifelong learning, dimensions of learning, educational gerontology, research approaches.

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie koncepcji całożyciowego uczenia się w trzech wymiarach – makro-, mezo- i mikrospołecznym na przykładzie gerontologii edukacyjnej. Pierwszy odnosi się do aktów prawnych stanowiących podwaliny pod tworzenie polityki edukacyjnej, drugi wskazuje na instytucje i organizacje dokonujące implementacji zaleceń, jakie odnaleźć można w raportach ponadnarodowych organizacji zajmujących się tworzeniem zrębów koncepcji uczenia się przez całe życie, natomiast trzeci wymiar koncentruje się na kontekście życia jednostki, który stanowi podstawę dla tworzącej się tożsamości człowieka. Pomimo że analizowana koncepcja realizowana jest w wielu miejscach na świecie, to ma ona charakter typowo europejski. Na końcu podane zostały trzy różne sposoby badań, jakie zastosować można przy eksploracji koncepcji całożyciowego uczenia się.

Abstract: The article presents the concept of lifelong learning in three dimensions – macro, meso, and microsocial, using the example of educational gerontology. The first dimension refers to legal acts forming the basis for educational policy creation. The second dimension highlights institutions and organizations implementing recommendations found in reports from international organizations involved in developing the lifelong learning concept. The third dimension focuses on the individual's life context, the foundation for forming human identity. Although the analyzed concept is implemented in many places worldwide, it has a distinctly European character. In conclusion, three different research approaches that can be applied to explore lifelong learning are provided.