+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Blank screen — what lecturers face in remote teaching

Pusty ekran – czyli z czym mierzą się wykładowcy w nauczaniu zdalnym

DOI: 10.34866/c1xg-6s27

 

Katarzyna Ragin-Skorecka
ORCID: 0000-0002-7359-9232

Daria Motała
ORCID: 0000-0002-3419-9690

Agnieszka Stachowiak
ORCID: 0000-0002-1874-9218

Piotr Mitkowski
ORCID: 0000-0001-7475-7450

Jędrzej Suchecki
ORCID: 0000-0003-4657-3827

Hubert Wojciechowski
ORCID: 0000-0002-1061-4191

 

Słowa kluczowe: nauczanie hybrydowe i online, HEI, problem w nauczaniu zdalnym

Key words: hybrid and online teaching, HE, problems in distance learning.

Streszczenie: Ostatnie trzy lata przyniosły nauczycielom różnych szczebli wiele wyzwań. Jednocześnie jesteśmy świadkami dynamicznego postępu w rozwoju nowych technologii, co wiąże się również z ich nowymi zastosowaniami w nauczaniu. Zaowocowało to wzrostem wiedzy na temat zdalnego i hybrydowego procesu nauczania, ale ujawniło również nierozpoznane wcześniej luki badawcze. W artykule przedstawiono wyniki mające na celu wypełnienie luki badawczej poprzez rozpoznanie problemów dostrzeganych przez edukatorów i wynikających z nauczania online i hybrydowego. Problemy zostały rozpoznane dzięki międzynarodowym badaniom w ramach projektu HOTSUP. Lista zawiera problemy infrastrukturalne, techniczne, technologiczne i metodyczne, które zostały rozwiązane w dalszych etapach projektu.

Abstract: Last three years has brought numerous challenges to educators at various levels, and in the same time dynamic progress in dissemination of the teaching technologies. These resulted in the increase in knowledge on the remote and hybrid teaching process yet revealed research gaps unrecognized before. The paper presents the research aiming to fill in the research gap by recognizing problems perceived by educators and emerging from online and hybrid teaching. The problems were recognized thanks to international-range research within HOTSUP project. The list includes infrastructural, technical, technological and methodological problems that were addressed in the further stages of the project.