+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

The electronic supervision system in the opinion of curators - a fragment of the analysis of own research. References to education and safety of inmates and the local community  

System dozoru elektronicznego w opinii kuratorów — fragment analizy badań własnych. Odniesienia do edukacji i bezpieczeństwa osadzonych i środowiska lokalnego

DOI: 10.34866/9wj5-149

Katarzyna Gucwa-Porębska
ORCID: 0000-0003-0040-4526


Słowa kluczowe: System Dozoru Elektronicznego, kurator, edukacja, środowisko lokalne, wsparcie społeczne.

Key words: Electronic Surveillance System, curator, education, local environment, support.

Streszczenie: System dozoru elektronicznego jest jedną z form nieziolacyjnych systemów odbywania kary pozbawienia wolności. Polega na monitorowaniu funkcjonowania osadzonego za pomocą specjalnych urządzeń technicznych w probacyjnym miejscu odbywania kary. Osobami, które sprawują pieczę nad wykonywaniem kary, nad zmianą zachowania i postaw skazanych, są w dużej mierze kuratorzy dozorujący przebieg odbywania kary. Celem niniejszej publikacji jest wskazanie, jak w praktyce wygląda funkcjonowanie osób osadzonych w ramach SDE z uwzględnieniem ich postaw życiowych, relacji rodzinnych i środowiskowych w kontekście edukacji i bezpieczeństwa środowiska z perspektywy pracy kuratorów.

Abstract: The electronic supervision system is one of the forms of non-isolation prison systems. It consists in monitoring the functioning of the inmate with the use of special technical devices in the probationary place of serving the sentence. The persons who supervise the execution of the sentence, change the behavior and attitudes of the convicts are largely probation officers supervising the course of serving the sentence. The purpose of this publication is to show how the functioning of people incarcerated in SDE looks like in practice, taking into account their life attitudes, family and community relationships in the context of environmental safety from the perspective of the work of probation officers.