+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Security and public order in the system of state functioning on the example of activities in the Kraków-Nowa Huta district – challenges for education for safety

Bezpieczeństwo i porządek publiczny w systemie funkcjonowania państwa na przykładzie działań w dzielnicy Kraków-Nowa Huta jako wyzwania edukacji dla bezpieczeństwa

DOI: 10.34866/3930-0504

Agnieszka Gajewska
ORCID: 0009-0002-4620-0222

Henryk Noga
ORCID: 0009-0001-7073-3443

Maria Katarzyna Grzegorzewska
ORCID: 0009-0001-7087-983X

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, przestępczość, prewencja, edukacja dla bezpieczeństwa.

Key words: safety, crime, prevention, education for safety.

Streszczenie: W opracowaniu ukazano znaczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w systemie funkcjonowania państwa na przykładzie działań w dzielnicy Kraków-Nowa Huta w kontekście wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa. Autorzy zarysowali zagrożenia, którym Policja jako organ bezpieczeństwa przeciwdziała, ukazano rodzaje przestępczości w Nowej Hucie. W dalszej części omówiono walkę Policji z przestępczością w Nowej Hucie. Na podstawie uzyskanych materiałów podjęto także próbę oceny skuteczności Policji w zabezpieczaniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Nowej Hucie. Podejmowane przez Policję działania są możliwe dzięki edukacji formalnej oraz ciągłemu podnoszeniu kwalifikacji przez pracowników Policji.

Abstract: The study shows the importance of public safety and order in the system of state functioning on the example of activities in the district of Krakow-Nowa Huta. The authors outlined the threats that the Police as a security body counteracts, the types of crime in Nowa Huta were shown. The Police's fight against crime in Nowa Huta is further outlined. Based on the material obtained, an attempt was also made to assess the effectiveness of the Police in securing public safety and order in Nowa Huta in the context of the challenges of education for safety..