+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Reliability of a questionnaire for measuring the characteristics of adult learning in a hybrid work model

Rzetelność kwestionariusza pomiaru właściwości uczenia się dorosłych w hybrydowym modelu pracy

 

DOI: 10.34866/z3kk-5m63

Marcin Rojek
ORCID: 0000-0001-8155-9233

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole, kultura organizacyjna, motywowanie nauczycieli, ocena pracy nauczyciela, coaching

Key words: adult education, lifelong learning, workplace learning, work-based learning, hybrid work model, assessing the reliability of a research tool

Streszczenie: Celem Artykuł prezentuje drugą część wyników badań pilotażowych przeprowadzonych w ramach projektu naukowego „Uczenie się dorosłych w hybrydowym modelu pracy”. Część ta dotyczy oceny rzetelności narzędzia badawczego w postaci kwestionariusza ankiety. Opracowany w ten sposób kwestionariusz wykorzystany będzie do przeprowadzenia badania głównego, które dostarczy nowej wiedzy o edukacyjnych aspektach pracy hybrydowej. Realizacja badania pozwoli poszerzyć i zaktualizować wiedzę naukową, głównie w obszarze pedagogiki pracy, andragogiki i pedagogiki społecznej. Badanie stanowi nowe ujęcie problemu w tym sensie, że edukacyjne znaczenie pracy będzie wyjaśniane na przykładzie jej hybrydowego modelu, a nie jak w dotychczasowych badaniach na przykładzie modelu stacjonarnego, w którym ewentualnie uwzględniano obecność nowoczesnych technologii komunikacyjnych.

Abstract: The article presents the second part of the results of the pilot study conducted as part of the research project ‘Adult learning in a hybrid work model’. It concerns the assessment of the reliability of a research tool in the form of a questionnaire. The questionnaire thus developed will be used to conduct the main study, which will provide new knowledge about the educational aspects of hybrid work. The research will expand and update scientific knowledge, mainly in the areas of work pedagogy, andragogy and social pedagogy. The study represents a new framing of the problem, as the educational significance of work is explained on the example of its hybrid model and not, as in previous research, on the example of the stationary model, which only incorporates modern communication technologies.