+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Competence of police officers in the field of security and public order on the example of the Kraków-Nowa Huta district against the challenges of education for security

Kompetencje funkcjonariuszy Policji w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie dzielnicy Kraków-Nowa Huta wobec wyzwań edukacji dla bezpieczeństwa

 

DOI: 10.34866/13ab-s288

Agnieszka Gajewska
ORCID: 0000-0002-4620-0222

Henryk Noga
ORCID: 0000-0001-7073-3443

Tomasz Piotrowski
ORCID: 0000-0002-6440-5627

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, przestępczość, prewencja, edukacja dla bezpieczeństwa

Key words: safety, crime, prevention, education for safety

Streszczenie: W opracowaniu ukazano znaczenie działań funkcjonariuszy Policji dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na przykładzie dzielnicy Kraków-Nowa Huta. Autorzy zarysowali zagrożenia, którym Policja jako organ bezpieczeństwa przeciwdziała, ukazano jej zadania w zakresie ochrony bezpieczeństwa publicznego. W dalszej części zarysowano przestępczość w Nowej Hucie w świetle danych statystycznych. Na podstawie uzyskanych materiałów ukazano także działania Komisariatu Policji VII na tle interwencji zleconych oraz przestępstw, którym mogła zapobiec służba patrolowa. Podejmowane przez funkcjonariuszy działania możliwe są dzięki ich kompetencjom oraz dzięki świadomości społecznej, wynikającej między innymi z realizowanej edukacji dla bezpieczeństwa.

Abstract: The study shows the importance of the activities of police officers for the protection of public safety and order on the example of the Kraków-Nowa Huta district. The authors outlined the threats that the police as a security authority counteracts, and the tasks of the police in protecting public security were presented. The following part outlines crime in Nowa Huta in the light of statistical data. On the basis of the materials obtained, the activities of Police Station VII against the background of commissioned interventions and crimes that could have been prevented by the patrol service were also shown.