+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Problems of human resource management in Polish school

Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej szkole

 

DOI: 10.34866/bf78

Urszula Jeruszka
ORCID: 0000-0001-8316-6046

Słowa kluczowe: zarządzanie zasobami ludzkimi w szkole, kultura organizacyjna, motywowanie nauczycieli, ocena pracy nauczyciela, coaching

Key words: human resource management in school, organizational culture, motivating teachers, evaluation of the teacher’s work, coaching

Streszczenie: Celem artykułu jest zdiagnozowanie głównych problemów zarządzania zasobami ludzkimi w szkole, a w szczególności typu kultury organizacyjnej dominującej w szkołach. Realizacja tak postawionego celu wymagała uwzględnienia specyfiki zarządzania w szkole. Podstawę podjętego tematu stanowi badanie przeprowadzone wśród nauczycieli. Na bazie analizy wypowiedzi badanych wskazano najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed dyrektorami zarządzającymi kadrą nauczycielską oraz wnioski płynące z przeprowadzonych badań.

Abstract: The goal of this article is a diagnosis of the main problems of human resource management in the school, and in particular the type of organizational culture that dominates in schools. Achieving such a goal required taking into account the specifics of management in the school. The basis of the topic is a survey conducted among teachers. On the basis of the analysis of the respondents’ statements, the most important challenges faced by the managing directors of the teaching staff and the conclusions of the conducted research were indicated.