+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Human resource management in non-governmental organizations – selected problems

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych – wybrane problemy

 

DOI: 10.34866/e4t6-q274

Marcin Grobelak
ORCID: 0000-0003-0850-4388

Słowa kluczowe: NGO, wypalenie zawodowe, zarządzanie kapitałem ludzkim

Key words: NGO, burnout, human resources management

Streszczenie: W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane zarządzaniem personelem w organizacjach pozarządowych. Trudno byłoby wymienić wszystkie problemy, z którymi na co dzień borykają się przedstawiciele organizacji społecznych. Celem publikacji jest opis wybranych problemów z obszaru zarządzania personelem w NGO oraz przedstawienie rekomendacji dla liderów organizacji pozarządowych w odniesieniu do problemów wypalenia zawodowego, nadgodzin oraz niskich zarobków. Działania prewencyjne, jak również umiejętność rozwiązywania opisywanych problemów pozwoli na wzmocnienie zasobów ludzkich organizacji i tym samym wpłynie na efektywność funkcjonowania jednostek reprezentujących trzeci sektor.

Abstract: The article presents issues related to personnel management in non-governmental organizations. It would be difficult to list all the problems that representatives of social organizations face on a daily basis. The aim of the publication is to describe selected problems in the area of personnel management in NGOs and to present recommendations for leaders of non-governmental organizations in relation to the problems of professional burnout, overtime and low wages. Preventive measures as well as the solutions proposed in the article will allow to strengthen the human resources of the organization and thus affect the effectiveness of units representing the third sector.