+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

WeRskills project recommendations: skills competitions deliver value for money

Zalecenia projektu WeRskills: konkursy umiejętności to korzyści finansowe dla przedsiębiorców i gospodarki

 

DOI: 10.34866/228r-kb96

Małgorzata Kowalska
ORCID: 0000-0001-9826-1660

Magdalena Stusińska-Krywalska
ORCID: 0000-0003-0548-0771

Mateusz Stachura
ORCID: 0000-0003-4422-5247

Słowa kluczowe: konkursy umiejętności, programy kształcenia i szkolenia zawodowego, młodzi profesjonaliści, współpraca międzysektorowa, korzyści

Key words: skills competitions, vocational education programs, young professionals, cooperation among sectors, benefits

Streszczenie: Artykuł W poniższej publikacji proponujemy strategię doskonalenia wspierającą proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności na poziomie krajowym i europejskim. Chcielibyśmy zainspirować szkoły zawodowe, centra szkoleniowe i pracodawców do wykorzystywania konkursów umiejętności jako sposobu na rozwój młodych talentów. Zawarty w artykule zestaw rekomendacji jest wynikiem projektu WeRskills – platforma informacyjno-doradcza wspierająca proces pozyskiwania talentów do udziału w konkursach umiejętności na poziomie krajowym i europejskim. Projekt ten był realizowany w międzynarodowym partnerstwie instytucji polskich, węgierskich i cypryjskich, które opowiadają się za tym, że konkursy umiejętności mogą być instrumentem innowacji w programach kształcenia zawodowego. Rekomendacje projektu WeRskills obejmują różne aspekty kształcenia zawodowego i koncentrują się na pięciu obszarach. Pierwsza cześć zaleceń projektu WeRskills została opublikowana w „Edukacji Ustawicznej Dorosłych” (3/2022). Natomiast w poniższym artykule udowodniono, że konkursy umiejętności zawodowych przynoszą szereg korzyści, w tym finansowe..

Abstract: WeRskills Project Recommendations include different aspects of vocational education and focus on five areas of expertise. They are a result of the project entitled WeRskills – informational and consulting platform supporting the process of acquiring talents to participate in skills competitions at national and European level. The project was run in the international partnership of Polish, Hungarian and Cyprian institutions which advocated that skills competitions are instruments to innovate vocational education programs in order to meet the European needs of today. WeRskills Project proposed an enhancement strategy to support the process of acquiring talents to participate in skills competitions at the national and European level and raise the attractiveness of VET. With this publication we would like to inspire vocational teachers and trainers as well as training providers and employers to use skills competitions as a means to boost the structural development of talents and excellence in VET. The first part of the WeRskills recommendations was published in “Journal of Continuing Education” (3/2022), while the following article demonstrates that vocational skills competitions have a number of benefits, including financial ones.