+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Adult education in crisis situations and social support

Edukacja dorosłych w sytuacjach kryzysów oraz wsparcia społecznego

 

DOI: 10.34866/q7vz-tq92

Jerzy Stochmiałek
ORCID: 0000-0001-6204-8905

Słowa kluczowe: edukacja dorosłych, kryzys, sytuacja trudna, zaburzenia po stresie traumatycznym, teoria opanowania trwogi, pomoc, wsparcie społeczne

Key words: adult education, crisis, difficult situation, post-traumatic stress disorder, Terror Management Theory, help, social support

Streszczenie: Pandemia COVID – 19 oraz tocząca się wojna na Ukrainie są źródłem wielu sytuacji trudnych, kryzysów życiowych i katastrof, co wymaga udzielania pomocy i wsparcia społecznego. W tym, z konieczności krótkim, artykule zaprezentowano wybrane aspekty występowania kryzysów, krytycznych wydarzeń życiowych, zaburzeń po stresie traumatycznym, lęku przed śmiercią oraz procesów przezwyciężania trudności, udzielania pomocy i wsparcia społecznego. W nowym świetle ukazana została problematyka wychowania dla pokoju.

Abstract: The COVID-19 pandemic and the ongoing war in Ukraine are the source of many difficult situations, life crises and disasters, which requires assistance and social support. This necessarily short article presents selected aspects of the occurrence of crises, critical life events, post-traumatic stress disorders, fear of death and the processes of overcoming difficulties, providing help and social support. The issue of education for peace has been shown in a new light.