+48 48 36 49 245  
reud@itee.lukasiewicz.gov.pl

Analysis of the possibility of using High Performance Computing (HPC) to create VR content used in lifelong learning

Analiza możliwości zastosowania systemów obliczeniowych dużej skali (HPC) do tworzenia aplikacji VR wykorzystywanych w kształceniu ustawicznym

 

DOI: 10.34866/jdwj-3608

Szymon Łagosz
ORCID: 0000-0003-2006-6261

Sebastian Iwaszenko
ORCID: 0000-0003-2346-6375

 

 

Słowa kluczowe: wirtualna rzeczywistość, szkolenia VR, High Performance Computing, HPC.

Key words: virtual reality, VR training, High Performance Computing, HPC.

Streszczenie: Rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) sprawia, że na rynku pojawia się coraz większa liczba aplikacji dedykowanych do prowadzenia kształcenia dla różnych grup zawodowych. Stopień odwzorowania rzeczywistych warunków pracy, w tym jakość grafiki, liczba interakcji z otoczeniem, czy możliwość jednoczesnego prowadzenia szkolenia dla całych brygad, stawia przed twórcami aplikacji VR nowe wyzwania. Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy w obliczu rosnących wymagań na moce obliczeniowe wykorzystanie klastrów komputerowych typu High Performance Computing (HPC) może mieć zastosowanie przy tworzeniu lub realizacji szkoleń w technologii VR. Przeanalizowano wykorzystywane obecnie najczęściej systemy VR oraz proces produkcji aplikacji VR i w oparciu o dostępną literaturę oraz doświadczenia własne autorów zidentyfikowano obszary, w których klastry HPC są rozwiązaniem optymalnym.

Abstract: The development of virtual reality (VR) technology means that there is an increasing number of applications on the market dedicated to conducting education for various professional groups. The degree of mapping the actual working conditions, including the quality of graphics, the number of interactions with the environment, or the possibility of simultaneous training for entire teams of professionals, create new challenges for the designers of VR applications. The work is an attempt to answer the question whether, in the face of growing requirements for computing power, the use of High Performance Computing (HPC) computer clusters can be used in the creation or implementation of training in VR technology. The most frequently used VR systems and the production processes of VR applications were analyzed, and based on the available literature and the authors' own experience, areas where HPC clusters are the optimal solution were identified.

.